Saopštenje sa 48. sjednice Skupštine ZDK

Na 48. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 24.10.2017. godine, u okviru prve tačke dnevnog reda, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zauzela stav o Studiji „Modeliranje raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine sa refleksijama na Zeničko-dobojski kanton“, te istu primila na znanje. Zaključak Skupštine skupa sa Zaključkom Vlade Kantona o primanju na znanje navedene Studije, sa samom Studijom kao njegovim sastavnim dijelom, te Izvodom iz transkripta sa 48. sjednice Skupštine u kome su sadržane sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o ovoj Studiji, dostaviti će se Federalnom ministarstvu finansija, kao doprinos za izradu novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji bi osiguravao ravnomjeran razvoj Federacije Bosne i Hercegovine i pravedniju raspodjelu javnih prihoda između Federacije Bosne i Hercegovine i kantona. U svom Zaključku Skupština Zeničko-dobojskog kantona traži od Federalnog ministarstva finansija da je obavijesti o daljem postupanju po ovom Zaključku Skupštine i pomenutoj Studiji. U Studiji se kaže da je riječ je o inoviranom modelu raspodjele javnih prihoda od indirektnih u Federaciji BiH, jer je usljed niza nedostataka postojećeg modela, kao i potaknutih inicijativa od protagonista promjena do zagovornika opstanka postojećeg stanja, nameće kao potpuno utemeljen i opravdan zahtjev, ali i veoma kompleksan izazov. Postojeća rješenja koja izviru iz Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije manjkava su iz čitavog niza razloga, od kojih Studija ističe najvažnije:

  • Obuhvat parametara raspodjele je neprihvatljivo uzak,
  • Principi fiskalnog federalizma praktično uopće nisu uzeti u obzir prilikom definiranja okvira za raspodjelu javnih prihoda od indirektnih poreza,
  • Ne postoji sistem vertikalnog izjednačavanja,
  • Koeficijenti kojim se preferira nekolicina kantona u horizontalnoj raspodjeli nisu utemeljni na vjerodostojnim kriterijima.

Ponuđeni model koji je primljen na znanje polazi od obračuna indeksa resursne snage svih  Kantona u Federaciji na temelju:

  • iskazane vrijednosti imovine pravnih lica u svakom od kantona,
  • iskazane dobiti pravnih lica koja imaju sjedište u respektivnim kantonima (izuzimajući pravna lica koja su po karakteru federalnog karaktera) te
  • oporezivog dohotka građana po kantonima.

Skupština je u daljem radu donijela Odluku o donošenju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.–2022.  godina. Programom razvoja Zeničko-dobojskog kantona i drugim planskim dokumentima, osigurat će se neprekidan planski proces razvoja cjelovitog sistema zaštite i spašavanja na području Kantona. Program razvoja Zeničko-dobojskog kantona, Procjena ugroženosti Zeničko-dobojskog kantona od prirodnih i drugih nesreća i Planu zaštite i spašavanja Zeničko-dobojskog kantona od prirodnih i drugih nesreća, predstavljaju osnovne dokumente u kojima se utvrđuje cjelokupna organizacija i način funkcionisanja sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na prostoru koji pokriva Zeničko-dobojski kanton.

Poslanici u Skupštini su u nastavku prihvatili Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu, a potom su razmatrane inicijative skupštinskih komisija i poslanika, pa je četvrta tačka dnevnog reda bila Inicijativa Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojom se predlaže da mandat Nadzornog Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona traje četiri, umjesto dvije godine. Ova inicijativa je zaključkom Skupštine prihvaćena.

Dalje je razmatrana Inicijativa skupštinskog poslanika Ibrahima Plančića, za izmjene Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, a Skupština je prihvatila ovu Inicijativu.

Inicijativa poslanika Trake Senada, za izmjenu člana 115. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, zbog nedostatka potrebnih budžetskih sredstava, nije imala potrebnu podršku većine poslanika da bi bila prihvaćena. Nakon ove tačke poslanici su odlučili da održe nastavak 48. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojem bi razmatrali preostale tačke dnevnog reda, a Kolegij Skupštine je potom odlučio da nastavak sjednice bude u ponedjeljak  30.10.2017. godine sa početkom u 9 sati.

Stručna služba Skupštine ZDK