Početkom juna u visočkoj gimnaziji sve učenike završnih razreda očekuje težak zadatak da odbrane svoje maturske radove i polože maturske ispite iz predmeta srodnih smjeru koji su odabrali.

Nakon polaganja ovih ispita maturanti će upriličiti svečano matursko veče, koje je najavljeno za 11. juni, kada će svi učenici završnih razreda Gimnazije “Visoko” prodefilovati ulicama grada, u znak proslave.

Termini polaganja su sljedeći:

* 1. sjednica Ispitnog odbora

28.5.2015. godine (četvrtak) u 8,00 sati

* 2. sjednica Ispitnog odbora

1.6.2015. godine (ponedjeljak) u 8,30 sati

 

 Pismeni ispit iz Bosanskog jezika i književnosti

1.6.2015. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati

 

* 3. sjednica Ispitnog odbora

4.6.2015. godine (četvrtak) u 8,30 sati

 

 Odbrane maturskih radova

4.6.2015. godine (četvrtak) u 9,00 sati

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽ EVNOST, ENGLESKI JEZIK, NJEMAČ KI JEZIK,
FRANCUSKI JEZIK, ITALIJANSKI JEZIK, ARAPSKI JEZIK, HEMIJA

5.6.2015. godine (petak) u 9,00 sati

MATEMATIKA, FIZIKA, INFORMATIKA, GEOGRAFIJA, PEDAGOGIJA,
DIDAKTIKA/METODIKA, BIOLOGIJA

8.6.2015. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati

PSIHOLOGIJA, HISTORIJA, SOCIOLOGIJA

 

 4. sjednica Ispitnog odbora

10.6.2015. godine (srijeda) u 9,00 sati

 

ISPITNI ODBOR:
1. Hindija Mirzet – predsjednik
2. Nukić Sanita – zamjenik
3. Silajdžić Džemail – sekretar
4. Šahinović Razija – ispitivač
5. Trako Amra – ispitivač
6. Smailbegović Alma – ispitivač
7. Mateša Bukva Mirela – ispitivač
8. Lepić Edin – ispitivač
9. Tufek Selena – ispitivač
10. Purišević Samir – ispitivač
11. Lopo Nezira – ispitivač
12. Sarač Hedija – ispitivač
13. Hadžić Adisa – ispitivač
14. Suljić Ismet – ispitivač
15. Hrnjić Amra – ispitivač
16. Šabanović Elvedin – ispitivač
17. Dedić Džemal – ispitivač
18. Sokolović-Alajmović Medina – ispitivač
19. Hodžić Dženeta – ispitivač
20. Hasić Minka – ispitivač
21. Stanković Marjana – ispitivač

KOMISIJE ZA POLAGANJE MATURE:

MATEMATIKA I INFORMATIKA FIZIKA
1. Avdagić Halim                        1. Mujić Naida
2. Hodžić Dženeta                       2. Dedić Džemal
3. Sokolović-Alajmović Medina      3. Alihodžić Muvedeta

GEOGRAFIJA BIOLOGIJA
1. Ibrahimović Mevlida        1. Muhamedagić Mulija
2. Hodžić Adisa                  2. Šabanović Elvedin
3. Čakalović Midhat            3. Kujundžić Rafael
HEMIJA PEDAGOGIJA, DIDAKTIKA/METODIKA
1. Mimić Edina                  1. Nukić Sanita
2. Hrnjić Amra                  2. Hasić Minka
3. Aliefendić Suada            3. Očuz Sejid

PSIHOLOGIJA SOCIOLOGIJA
1. Stanković Marjana         1. Turković NAsveta
2. _________________    2. Suljić Ismet
3. Silajdžić Džemail           3. Ohran Eldin

HISTORIJA FRANCUSKI, ITALIJANSKI I ARAPSKI JEZIK
1. Burko-Zukić Melisa        1. Purišević Samir
2. Sarač Hedija                 2. Lopo Nezira
3. Burko Mirha                  3. Bolić Senaid

ENGLESKI JEZIK NJEMAČKI JEZIK
1. Pašić-Alijagić Nasiha     1. Tufek Selena
2. Lepić Edin                   2. Salčinović-Greda Saida
3. Mateša Bukva Mirrela   3. Mešković Emina

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
1. Zilić Halida
2. Šahinović Razija
3. Skopljak Alma
KOMISIJE ZA PISMENI ISPIT IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
Komisija I                    Komisija II
1. Šahinović Razija        1. Pašić-Alijagić Nasiha
2. Trako Amra              2. Lopo Nezira
3. Smailbegović Alma    3. Salčinović-Greda Saida

Komisija III                Komisija IV
1. Purišević Samir        1. Mateša-Bukva Mirela
2. Ahić Senada            2. Skopljak Alma
3. Tufek Selena           3. Bolić Senaid