Općina Visoko pokrenula prodaju fabrike Galanterije KTK …

Općina Visoko pokrenula prodaju fabrike Galanterije KTK iako je 20 godina naplaćivala zakupninu za što nije imala pravo!?

(Visoko.co.ba)

Poslije hajdučkog upada nepoznatih osoba iz općinske administracije početkom novembra 2016. god. u prostorije „Stare pošte“ u centru grada koju KTK Visoko koristi 50 godina, što je imalo krivično-kaznenu reperkusiju i očekuje se sankcionisanje odgovornih za neovlašćen upad u posjed, ponovo Općina pokušava na teret KTK Visoko doći do nezasluženog plijena.

Iako je nesporno trajno pravo korišćenja KTK Visoko na lokalitetu fabrike Galanterije u centru grada, preko puta Elektrodistribucije Visoko, Općina je dugi niz godina naplaćivala veoma visoku kiriju(?) neuvažavajući činjenice. Čak je na osnovu presude po tužbi za zakupninu prostora, na kojem KTK Visoko ima pomenuto pravo pokrenula prodaju zgrade uz činjenicu da je poslije višegodišnjeg spora sa Srpskom pravoslavnom crkvom koja je tužbom željela dokazati vlasnička prava na pomenutoj lokaciji KTK Visoko uspio je dokazati svoja vlasnička prava.

Ovo nije ni prvi, a vjerovatno ni posljednji atak Općine Visoko na imovinu KTK Visoko. Kako tumačiti da Općina naplaćuje sve moguće dozvole u hiljadama maraka za pristup na cestu Visoko – Goruša koja je najvećim dijelom vlasništvo KTK Visoko (5 kilometara) i koji je taj lokalitet, industrijske pruge rudnika Goruša, kupio šesdesetih godina prošlog stoljeća i vlastitim snagama napravio „reprezentativan“ put Visoko – Goruša neposredno prije rata.

Čak je i putni pojas vlasništvo KTK Visoko. I opet Općina naplaćuje za pristup na put koji je naravno vlasništvo KTK Visoko!

KTK Visoko je pokrenuo putem Vlade Federacije kao većinskog vlasnika pitanje pravične nadoknade za korišćenje puta i putnog pojasa na lokaciji Visoko – Goruša jer je Općina Visoko a i neke druge institucije bez ikakvog pitanja vlasnika KTK Visoko koriste put i putni pojas za izdavanje dozvola te izgradnju i privatnih kuća, stubova, benzinskih pumpi i evidentno neovlašćeno ulaze u posjed imovine KTK Visoko. Desetine je primjera kako su i privatne kuće, poslovni prostori, benzinske pumpe, lokali narušili integritet čestica na kojima je KTK Visoko vlasnik.

Kako saznajemo po osnovu krivične prijave za neovlašćeni upad u posjed  KTK Visoko na lokalitetu u Uvorićima- na kč 331/1-u blizini džamije nadležno tužilaštvo i institucije sistema  će ubrzo identificirati  počinitelje koji su istresli preko 100 kamiona otpada na pomenutoj lokaciji, te devastirali u potpunosti lokalitet.

A tu je i pismo načelnice Visokog upućeno Vladi Federacije da se lokalitet Prijeko ustupi bez naknade Općini Visoko, a na teret državnog kapitala  KTK Visoko(??). Naravno, zbog hipoteke kantonalne poreske uprave na imovini KTK Visoko i nikakve pravne utemeljenosti  zahtjeva –zahtjev nije realiziran.

Na kraju lokaciju KTK Visoko-Prijeko 1- zk 3473/je u sudskom izvršnom postupku kupila je firma „Suša commerce“ za 3,200.000KM.

Kako nam je rečeno u Upravi preuzeća, poslije uspješno završenog procesa penzionisanja 80 radnika u 2016.godini, koji su dobili zaslužene penzije i zaostatke predata je dokumentacija i obezbijeđena su sredstva za 15-ak bivših radnika KTK Visoko u  nadležnosti PIO Zenica za period 2001- 2011. godine koji su stekli uvjete za penzionisanje za vrijeme boravka na birou u 2016.godini. Nastavljaju se aktivnosti da se za još dobar dio prispjelih podnese potrebna dokumentacija. Činjenica je da je i dio penzionera koji su dobili penzije u 2016.godini (njih 10) pokrenuo prodaju lokacije Prijeko, a KTK Visoko im je povezao staž unatoč toj činjenici.