Javni oglas za prijem u radni odnos u JU “Dom zdravlja” Visoko

Na osnovu člana 26. Statuta JU”Dom zdravlja”Visoko, člana 4. stav 2. i 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko, Odluka Upravnog odbora broj 01-407/18.; 01-408/18; 01-409/18; 01-410/18; 01-411/18; 01-412/18; 01-413/18. i 01-414/18. od 02.02.2017.godine, Direktor JU”Dom zdravlja”Visoko raspisuje :

Javni oglas za prijem u radni odnos

I RADNO MJESTO

1. Ljekar u službi zdravstvene zaštite predškolske djece 0-6 godina:

Specijalista pedijatar                    1 izvršilac            na neodređeno vrijeme.

2. Ljekar u službi Porodične medicine :

Doktor medicine                            3 izvršioca          na određeno vrijeme – na period od 12 mjeseci.

Doktor medicine                            1 izvršioc             na određeno vrijeme – na period od 6 mjeseci.

3. Diplomirani sanitarni inžinjer u Higijensko-epimediološkoj službi :

Diplomirani sanitarni inžinjer   1 izvršilac            na određeno vrijeme – na period od 12 mjeseci.

4. Medicinska sestra u službi porodične medicine :

Medicinska sestra/tehničar ili

zdravstveni tehničar

drugih smjerova                              3 izvršioca          na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

5. Medicinska sestra u službi Hitne medicinske pomoći :

Medicinska sestra/tehničar ili

zdravstveni tehničar                     1 izvršioc             na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

drugih smjerova                              1 izvršioc             na određeno vrijeme- na period od 6 mjeseci.

6. Zdravstveni tehničar na poslove Referenta za nabavku, uskladištenje, distribuciju ampularnih lijekova i  med.sredstava:

Farmaceutski tehničar                 1 izvršilac            na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

7. Radnica na odražavanju čistoće :

NK radnik                                           3 izvršioca          na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

8. Tehnički sekretar :

SSS društveni smjer                      1 izvršioc             na određeno vrijeme- na period od 12 mjeseci.

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi :

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka specijaliste pedijatra, doktora medicine, diplomiranog sanitarnog inžinjera, pedijatrijske sestre/tehničara, medicinske sestre/tehničara, farmaceutskog tehničara definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko kako slijedi :

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
 • završen medicinski fakultet i specijalizaciju iz pedijatrije (za poziciju iz tačke I.1.),
 • završen medicinski fakultet (za poziciju iz tačke I.2.),
 • završen zdravstveni fakultet smjer sanitarni inžinjer (za poziciju iz tačke I.3.),
 • završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer ili zdravstveni tehničar drugih smjerova (za poziciju iz tačke I.4.),
 • završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer ili zdravstveni tehničar drugih smjerova (za poziciju iz tačke I.5.),
 • završenu srednju školu zdravstvenog usmjerenja-farmaceutski smjer (za poziciju iz tačke I.6.),
 • završenu osnovnu školu (za poziciju iz tačke I.7.),
 • završenu srednju školu (za poziciju iz tačke I.8.),
 • posjedovanje licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.

b.) Posebni uslovi :

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 :

 • Specijalista pedijatar sa minimalno 1 /jednom/ godinom dana radnog iskustva na poslovima pedijatra.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2 :

 • Doktor medicine sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3 :

 • Diplomirani sanitarni inžinjer sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore..

Za radno mjesto pod rednim brojem 4 i 5 :

 • medicinski/zdravstveni tehničar –opšti ili drugi smjer – srednja stručna sprema sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore.

Za radno mjesto pod rednim brojem 6 :

 • Zdravstveni tehničar – farmaceutski smjer – srednja stručna sprema, sa položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili dokazom da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore.

Za radno mjesto pod rednim brojem 7 :

 • Nekvalifikovan radnik – završena osnovna škola – minimalno godina dana radnog staža na ovim poslovima .

Za radno mjesto pod rednim brojem 8 :

 • Srednja stručna sprema-društveni smjer, dokaz o poznavanju rada na računaru i odlična komunikativnost.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (za radno mjesto iz tačke 1 i 2),
 2. Dokaz o položenom specijalističkom ispitu (za radno mjesto iz tačke 1.),
 3. Diplomu o završenom zdravstvenom fakultetu – diplomirani sanitarni inžinjer (za radno mjesto iz tačke 3.),
 4. Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-opšti ili drugi smjer (za radno mjesto iz tačke 4. i 5.),
 5. Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-farmaceutski smjer (za radno mjesto iz tačke 6.),
 6. Svjedoćanstvo o završenoj osnovnoj školi (za radno mjesto iz tačke 7.),
 7. Diplomu o završenoj srednjoj školi (za radno mjesto iz tačke 8.),
 8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto iz tačke 2. do 6.),
 9. Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence za radno mjesto iz tačke 1. do 6.)
 10. Dokaz/uvjerenje o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto iz tačke 8).
 11. Izvod iz matične knjige rođenih,
 12. Uvjerenje o državljanstvu.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u ORIGINALU ili OVJERENAKOPIJA. U slučaju ovjerenih kopija za stavke pod rednim brojem III. tačka 9. i 10. (Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), datum izdavanja originalnog dokumenta ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa. U slučaju da se dostave ovjerene kopije ovih dokumenata starijeod ranije navedenog prijave će biti odbačene kao nepotpune.

 

Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ koji podrazumijevaju tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju–seminari i slično), kao i lične podatke sa tačnom kontakt adresom i kontakt telefonom a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu :

JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO

BRANILACA BIH broj 22.

71300 VISOKO

Na poleđini koverte obavezno upisati kontakt informacije kandidata (ime i prezime i kontakt telefon)

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i na web stranici JU”Dom zdravlja”Visoko.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće pozvani na intervju od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.