Pokušajte, možda ovaj put nije stranački: Prijem državnih službenika u Općini Visoko

1317
Ilustracija / Foto: Tarik Hodžić
Ilustracija / Foto: Tarik Hodžić

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Visoko, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko

5 / 454

01. Stručni savjetnik za kapitalna ulaganja u infrastrukturne projekte i njihovu realizaciju u Službi za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za geodetske poslove u Službi za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina u Odsjeku za katastar, geodetske i imovinsko-pravne poslove – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: realizuje i prati pojedinačne investicione projekte, prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, prati realizaciju Strategije razvoja općine Visoko, podnosi izvještaj o završenoj investiciji, samostalno radi na stručno-operativnim poslovima izrade studijsko-analitičkih poslova razvoja općine i mogućnostima investicionih ulaganja, vrši izradu pojedinačnih analiza o stanju, problemima i mogućnostima obnove i razvoja i predlaže mjere za njihovo unapređenje, vrši stručnu pripremu i obradu za finansiranje projekata od strane viših organa, banaka i međunarodnih institucija, učestvuje u pripremi projektnih zadataka i predmjera u vezi sa izgradnjom infrastrukturnih i drugih objekata, koordinira nad izvođenjem radova, u saradnji sa šefom Odsjeka priprema projekte i ostalu prateću dokumentaciju za apliciranje za više nivoe vlasti, organizuje i vodi aktivnosti apliciranja za grantove i fondove domaćih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, prati i istražuje mogućnosti za prikupljanje sredstava potrebnih za razvojne programe i projekte, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

02. Opis poslova: koordinira rad, prati i odgovoran je za obavljanje poslova održavanja premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom, osim poslova obnavljanja mreža poligonskih tačaka, obavlja poslove postavljanja i opažanja geodetskih tačaka, koordinira rad, prati i odgovoran je za obavljanje poslova održavanja premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom, osim poslova obnavljanja mreža poligonskih tačaka, uspostava i održavanje katastra komunalnih uređaja, održavanje baze podataka katastra nekretnina i digitalnog plana, primjenjuje satelitska mjerenja u geodeziji, obavlja složene poslove koji se odnose na geodetsko i drugo snimanje, mjerenje i računanje površina i određivanje parcela radi izrade katastarske evidencije, vrši kontrolu ažuriranja katastarske evidencije, vrši poslove procjene stanja u katastarskoj oblasti i kontrola vođenja propisanih evidencija, izrada informacija, analiza, izvještaja i sl., vodi upravni postupak u predmetima razgraničenja zemljišta, obavlja geodetske poslove -vještačenja za potrebe urbanizma, obavlja radnje u postupku eksproprijacije, arondacije i komasacije, prati propise iz djelokruga rada Odsjeka, ažurno i blagovremeno obavlja poslove i zadatke koje mu povjeri pretpostavljeni, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – tehničke, pravne ili ekonomske struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
– aktivno znanje engleskog jezika,

Za poziciju 02:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – geodetske struke
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
– aktivno znanje njemačkog ili engleskog jezika.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 02.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika za poziciju 01. i aktivnom znanju njemačkog ili engleskog jezika za poziciju 02. (prema članu 3. Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” broj 37/11)),
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Visoko”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
D I R E K T O R

mr. sc. Sead Maslo

Komentari

komentara