Lokalne TemeJavni oglas za izbor članova nadzornih odbora javnih preduzeća

Javni oglas za izbor članova nadzornih odbora javnih preduzeća

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03, 65/13), Odluke Gradskog vijeća Visoko o utvrđivanju i oglašavanju pozicije članova nadzornih odbora Javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko, broj: 01/1-02-334/21 od 24.06.2021. godine i Odluke Gradskog vijeća Visoko o standardima i kriterijima za imenovanje članova nadzornih odbora Javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko, broj: 01/1-02-335/21 od 24.06.2021. godine, Gradonačelnik objavljuje JAVNI OGLAS za izbor članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko.

I

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Visoko, kako slijedi:

1. Nadzorni odbor JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko 3 člana
2. Nadzorni odbor JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko 3 člana
3. Nadzorni odbor JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko 3 člana
I – Opis pozicije:

Nadzorni odbor ima sljedeće nadležnosti:

*nadzire poslovanje Preduzeća, usvaja poslovne strategije i planove poslovanja;
*nadzire rad Uprave, te odobrava odluke strateškog karaktera;
*usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
*podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Preduzeća koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju;
*bira predsjednika Nadzornog odbora;
*bira Upravu;
*predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
*odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
*predlaže skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu većem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Preduzeća po bilansu stanja na kraju prethodne godine;
obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
*odlučuje o ostalim pitanjima u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH, Zakonom o pivrednim društvima FBiH i Statutom javnog preduzeća.
*Mandat predsjednika i članova nadzornog odbora je četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog izbora u skladu sa Zakonom.

Kandidati moraju uspunjavati opće i posebne uslove.

Opći uslovi za imenovanje su:

1.da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
4.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),
5.da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“: broj:12/03, 34/03 i 65/13),
6.da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 70/08),
7.da nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora privrednog društva ili institucije sa većinskim učešćem državnog kapitala,
8.da nema privatni finansijski interes u javnom preduzeću za koje se kandiduje,
9.da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u nadzornom odboru u koji se kandiduje u posljednjih pet godina od dana pravosnažnosti presude,
10.da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora.

Posebni uslovi za imenovanje su:

1.da ima visoku stručnu spremu VII stepena, odnosno visoko obrazvanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija po bolonjskom sistemu studiranja,
2.da ima najmanje 3 godine radnog staža nakon sticanja zvanja sa VSS,
3.da nije na poziciji direktora ili člana uprave javnog preduzeća u okviru kojeg se kandiduje, ili drugog privrednog društva ili institucije sa većinskim državnim kapitalom
4.da posjeduje stručno znanje iz oblasti društvenih ili tehničkih nauka vezanih za oblast privrede,
5.da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije preduzeća,
6.da posjeduje sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije,
7.da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
8.da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
9.da posjeduje sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere.

IV – Potrebni dokumenti:

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i poziciju za koju se kandiduje.

Uz prijavu treba dostaviti:

*uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
*ovjerena fotokopija lične karte,
*uvjerenje o prebivalištu izdato od CIPS-a, ne starije od tri mjeseca,
*dokaz o stručnoj spremi,
*potvrda o radnom stažu,
*ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačkama 3 – 10 općih uslova,
*ovjerena izjava kandidata o činjenicama nabrojanim u tačci 3 posebnih uslova

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku osam (8) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Oglas za podnošenje prijave ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Oglas će se objaviti u:

*„Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“,
*Dnevnim novinama „Oslobođenje“,
*Web stranici Općine Visoko, www.visoko.gov.ba.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično na protokol ili preporučeno poštom sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA NADZORNE ODBORE JAVNIH PPREDUZEĆA – NE OTVARATI“
Služba za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća
Komisija za izbor na pozicije u nadzornim odborima javnih preduzeća
Ulica Alije Izetbegovića br. 12A, 71300 Visoko

Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisije za izbor na pozicije u nadzornim odborima javnih preduzeća izvršit će klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i na one koji ne ispunjavaju uslove.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, Komisije će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.

Visoko.co.ba/Gradska uprava Visoko


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE