Izvještaj sa 6. sjednice Gradskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Grada Visoko danas (petak, 2020.) sa početkom u 16:00 sati, počela je 6. sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Dnevni red je usvojen sa 25 glasova ZA, a na sjednici se raspravljalo o 10 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane slijedećim redoslijedom:

1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 25 glasova ZA.

2. Nacrt statuta Grada Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo Nacrt statuta Grada Visoko sa 25 glasova ZA.

3. Prijedlog odluke o administrativnim taksama Grada Visoko

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o administrativnim taksama Grada Visoko sa  15 glasova ZA i 10 UZDRŽANIH.

Amandmani vijećnika Dejana Šćepanovića:

Amandman I – Tarifni broj 9

Vijećnik je prihvatio stav predlagača po upućenom amandmanu. 

Amandman II – Tarifni broj 14

Amandman II nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH.

4. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog prostora na području Grada Visoko za 2020.godinu

IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog prostora na području Grada Visoko za 2020. godinusa  25 glasova ZA.

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu sa 25 glasova ZA.

6. Prijedlog odluke o i zmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pogodnost korištenja i uređenja gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visoko

IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o i zmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pogodnost korištenja i uređenja gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visokosa  25 glasova ZA.

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visoko

IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

Gradsko vijeće je usvojilo  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visokosa  25 glasova ZA.

8. Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje/zakup Poreskoj ispostavi Visoko nekretnine označene kao k.č.1613/E2 KO Visoko

IZVJESTILAC: Hamida Čatić, šef Odsjek za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje/zakup Poreskoj ispostavi Visoko nekretnine označene kao k.č.1613/E2 KO Visoko sa  25 glasova ZA.

9. Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2019.godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2019. godinu sa  16 glasova ZA i 9 PROTIV.

10. Vijećnička pitanja i inicijative

U okviru ove tačke vijećnici su razmatrali odgovore na stara pitanja i inicijative.

Postavljena su nova vijećnička pitanja i inicijative.

Sjednica je sa radom završila u 17:00 h.

Press Grada Visoko