“Zlatni Ljiljan”: Hidajet Bučuk (1963. – 2018.)

Hidajet Bučuk je rođen 22. 7. 1963. godine u Visokom. Nakon duge i teške bolesti na ahiret je preselio 7. 2. 2018. godine.

Dobitnik najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”

1992. godine stavio se na raspolaganje SJB Visoko i raspoređen je u bataljon Specijalne policije kao komandir Prve čete Moštre.

Naredbom Vrhovne komande OS R BiH br. 02-446/92 od 30.6.1992. godine formiran je POSADNI BATALJON POLICIJE VISOKO, kojeg  je sačinjavao rezervni sastav  policije – Stanice javne bezbjednosti Visoko. Hidajet Bučuk je bio jedan od četiri komandira posadne – prostorne čete Posadnog bataljona Visoko.

Na toj dužnosti bio je do 1993. godine kada prelazi na dužnost zamjenika komandanta Prvog posadnog bataljona.

Generalštab Armije RBiH 1994. godine dodjeljuje mu najveće ratno priznanje “Zlatni ljiljan”.