Zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta … ?

Saopštenje za javnost i OBAVJEŠTENJE

U skladu sa Zakonom o cestama FBiH Općina Visoko je obavezna održavati ceste u ljetnom i zimskom periodu. Tu obavezu ne provodi direktno nego izabire izvođača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Na području općine Visoko imamo tri kategorije cesta:

-Regionalne ceste

Za odabir pravnog lica koje će vršiti održavanje regionalnih cesta nadležna je Kantonalna direkcija za ceste Zeničko-dobojskog kantona te navedene ceste održava Konzorcij „Mušinbegović-gradnja“ d.o.o. Visoko i „Trgošped“ d.o.o. Kakanj, a nadzor nad radovima vrši „Modus“ d.o.o. Kakanj.

-Gradske ulice i trotoari

Budući da održavanje gradskih ulica i trotoara spada u komunalne djelatnosti, Općina Visoko je zaključila ugovor sa JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko o održavanju istih. Ispred Općine Visoko kao nadzor nad održavanjem je imenovana Aida Alibegović, ing.građ.

-Lokalne i nerazvrstane ceste

Općina Visoko je kao ugovorni organ pokrenula postupak javne nabavke za zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta za zimski period 2016.-2017. Javna nabavka je objavljena na Portalu javnih nabavki 21.06.2016.godine.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je bio 12.07.2016.god.

U roku za dostavljanje ponuda blagovremenu ponudu su dostavili ponuđači:

  1.  JKP “Visoko“ d.o.o. Visoko;
  2.  „Mušinbegović-gradnja“; d.o.o. Visoko;
  3.  Konzorcij “Atlas-D“ d.o.o. Visoko i „Citar produkt“ d.o.o. Visoko.

 

Nakon uvida u dostavljene ponude, Komisija je izvršila ocjenu te dala prijedlog za izbor najpovoljnijeg ponuđača te je Općinska načelnica Visoko donijela Odluku o izboru kojom se kao najpovoljniji ponuđač proglašava  Konzorcij “Atlas-D“ d.o.o. Visoko i „Citar produkt“ d.o.o. Visoko.

Dugogodišnja praksa izjavljivanja žalbi se nastavila i ove godine te je na navedenu Odluku žalbu izjavio ponuđač „Mušinbegović-gradnja“ d.o.o. Visoko koju je Ured za razmatranje žalbi usvojio te poništio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača iz razloga što odabrani ponuđač nije ispunio uslov iz tenderske dokumentacije, nije dostavio tri potvrde o uredno izvršenim ugovorima uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju.

Prema uputama iz Rješenja Ureda za razmatranje žalbi, imenovana Komisija je ponovno izvršila ocjenu ponuda te sačinila zapisnik i uputila prijedlog za odabir drugoplasiranog ponuđača.

Kako bismo prevazišli navedene procedure javnih nabavki do konačnog potpisivanja ugovora, Općina Visoko je pokrenula nabavku posipnog materijala za ceste u zimskim uslovima, te je u toku podjela istog po mjesnim zajednicama. Nadzor nad podjelom posipnog materijala vrši Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina u saradnji sa JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko.

Pored navedenog Općina Visoko je putem mjesnih zajednica obezbijedila sredstva da bi se posipni materijal rasporedio na kritičnim dijelovima cesta na adekvatan način.

Također, upućen je urgent Agenciji za javne nabavke kako bi se trenutna situacija prevazišla na najbrži i najbolji način.

U narednom periodu preduzimat ćemo sve što je u našim mogućnostima da građanima i učesnicima u saobraćaju obezbijedimo čiste i bezbijedne saobraćajnice i javne površine.

visoko.gov.ba
_____________

 

OBAVJEŠTENJE

Općinska načelnica Visoko na osnovu člana 70. stav (1) i stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 39/14), Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH broj JN2-03-07-1-1099-7/16 od 17.11.2016. godine i Zapisnika o ocjeni ponuda u otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za zimsko održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Visoko u zimskom periodu od 15.11.2016. do 15.03.2017.godine, je donijela Odluku o diskvalifikaciji i izboru najpovoljnijeg ponuđača kojom se za ponuđača sa kojim će biti zaključen ugovor proglašava “Mušinbegović-gradnja” d.o.o. Visoko.

Visoko.gov.ba