Zijada Smailagić: Vijećnička pitanja i inicijative

VIJEĆNIČKA INICIJATIVA

NADLEŽNA SLUŽBA

Podnosim vijećničku inicijativu, da se u narednoj godini, u sklopu kapitalnih ulaganja u prioritete uzmu prjekti, asfaltiranje makadamskih puteva puteva, u MZ  općine Visoko, koji nisu nikada imali asfaltnu mrežu.

Obrazloženje: Poznato mi je da ima krajeva u našoj općini,  čiji putevi nisu nisu nikada asfaltirani, i da je stanovništvo u tim područjima u neravnopravnom položaju u odnosu na mjesta gdje postoji prilično uređena putna infrastruktura.

Na 29. sjednici  Općinskog vijeća imali smo priliku čuti od predsjednika Savjeta MZ, pored problema i nedostataka koji su iznijeli  i taj problem.

Mišljenja sam da,  Zakonodavna i Izvršna vlast općine Visoko, mora voditi računa o ravnomjernom razvoju  svakog dijela svoje općine. Putna komunikacija je jedan od bitnih uslova za život građana!

  U cilju stvaranja boljeg životnog ambijenta za svakog stanovnika naše općine,  bez obzira gdje živi, predlažem  nadležnoj službi, da traži od predsjednika Savjeta MZ, da im dostave projekte sa makadamskim putevima u njihovim MZ , kako bi se mogli uvrstiti u kapitalna ulaganja za 2020. godini.

Vijećnica

Zijada Smailagić