Zeničko- dobojski kanton i Grad Visoko u svjetlu turističkih kretanja

U posljednjih nekoliko godina, Visoko kao turističko mjesto ubraja se među najpolježnija turistička odredišta u Zeničko- dobojskom kantonu, pa i šire. Svima nam je jasno koje su trenutno najatraktivnije lokacije na visočkom području, koje iz godine u godinu biljaže povećan turistički promet. Više od decenije Visoko je u centru interesovanja domaćih i stanih turista, te zahvaljujući radu, predanosti, aktivnostima i viziji Fondacije AP: BPS, koja konstantno radi na obogaćivanju turističke ponude i promociji iste, taj trend se nastavio i do danas.  Zahvaljujući tome, za Visoko su čuli i oni iz najudaljenijih krajeva svijeta, tako je naš grad postao domaćin i mjesto susreta različitih kultura i religija. Uz mnoštvo epiteta i brendova koje Visoko baštini, dobili smo epitet i grada turizma. Rijeke turista posebno u ljetnom periodu godine, koje možemo vidjeti na lokacijama Fondacije              AP: BPS i na gradskim ulicama, opravdavaju taj duh turističkog grada i oživljavaju djelatnosti, koje su povezane s turizmom. Park Ravne 2 sa svim svojim sadržajima spada u top pet atrakcija Zeničko- dobojskog kantona, a Fondacija  AP: BPS je zabilježila rekordan broj posjeta, oko 150 000 posjetilaca za 2022. godinu, što je u odnosu na prethodne godine znatno povećanje.

Međutim,  gdje odsjedaju turisti koji dođu u Visoko i Zeničko- dobojski kanton?  Kakvi su zvanični pokazatelji Federalnog  zavoda za statistiku?

Posmatrajući  turistička kretanja unazad nekoliko godina, Zeničko- dobojski kanton biljaži konstantan porast u broju posjeta, noćenja i smještajnih jedinica. Naravno taj porast možemo pratiti do početka pandemije Covid- 19, koja je uzrokovala potpuni kolaps u turističkim kretanjima, posebno stranih posjeta. Od 2015. kada je broj evidentiranih dolazaka iznosio 17. 546, taj broj se u 2019. više nego udvostručio, pa se bilježi povećanje za 21. 036 posjeta . Takav slučaj je i sa brojem noćenja, od                      34. 148 zabilježenih u 2015., evidentirano je povećanje za 91. 169 noćenja u odnosu na broj ostvarenih noćenja u 2019. godini.

 Broj ostvarenih posjeta i noćenja turista u Zeničko- dobojskom kantonu
Godine Dolasci turista Noćenja turista
2014. 19. 242 38. 758
2015. 17. 546 34. 148
2016. 20. 637 40. 247
2017. 25. 316 52. 352
2018. 31. 719 97. 297
2019. 38. 582 125. 317
2020. 22. 956 79. 420

Autor: Amela Jusufović, prema podacima FZS FBIH

Autor: Amela Jusufović, prema podacima FZS FBIH

Posmatrajući 2020. godinu, naš Kanton zauzimao je četvrto mjesto po broju zabilježenih dolazaka, a treće mjesto po broju ostvarenih noćenja u Federaciji Bosni i Hercegovini.  Statistički pokazatelji za 2020. pokazuju snažan utjecaj pandemije Covid- 19 u odnosu na prethodne godine. Tako je u 2020. zabilježen ukupan broj dolazaka turista 22. 956, što je za 15. 626  manje u odnosu na 2019. godinu, odnosno umanjenje za 40,5 %. Ukupan broj noćenja u 2020. iznosio je 79. 420, što je za 45. 897 manje u odnosu na 2019., odnosno bilježi se umanjenje za 36,6  %.

Ako posmatramo turistička kretanja na području Visokog i tu se bilježi postepen rast u domenu turističkog  prometa. Od 2015. broj evidentiranih dolazaka je iznosio 621, što je u poređenju sa 2019.  godinom  povećanje za 710 posjeta. Takav je slučaj i sa brojem noćenja , u 2015.  broj ostvarenih noćenja je iznosio 1. 663, što je u poređenju sa 2019. povećanje za 3. 219  evidentiranih noćenja. U 2020. evidentirano je 213 dolazaka, što je 1. 118 manje u odnosu na 2019., značajno umanjenje za 84 %. Noćenja u 2020. u Visokom ostvareno je 816, što je manje za 4. 066, odnosno drastično umanjenje za 83,3 %.

Broj ostvarenih posjeta i noćenja u Visokom
Godine Dolasci turista Noćenja turista
2014. 835 3. 005
2015. 621 1. 663
2016. 415 942
2017. 1. 001 4. 113
2018. 1. 370 5. 198
2019. 1. 331 4. 882
2020. 213 816

Autor: Amela Jusufović, prema podacima FZS FBIH

Autor: Amela Jusufović, prema podacima FZS FBIH

Sasvim je logično zaključiti da je odnos stranih posjeta i noćenja u velikoj prednosti u odnosu na domaće, što je vidljivo i u grafičkom prikazu.

Autor: Amela Jusufović, prema podacima FZS FBIH

Visoko je odredište koje je pitomije za strane turiste, koji ne samo da bilježe više dolazaka i noćenja, nego se i više zadržavaju.  Analizirajući odnos ostvarenih noćenja i dolazaka domaćih i stranih posjeta od 2014. zaključno sa 2020. godinom, može se konstatovati da  domaći turisti u prosjeku bilježe jedno noćenje, dok strani turisti 3 i više noćenja.

Zeničko- dobojski kanton i Grad Visoko u 2022. godini

Prema najnovijim statističkim podacima, Zeničko- dobojski kanton  za period januar- novembar 2022. godine zabilježio je 42. 733 posjete, odnosno ostvareno je 128. 176 noćenja.

U poređenju za isti period 2021. godine kada je zabilježeno 37. 938 dolazaka, evidentno je povećanje za 4. 795 ostvarenih dolazaka, odnosno uvećanje za 12,64  %. Broj ostvarenih noćenja za isti period 2021. godine iznosio je 105. 850,  što je u poređenju sa 2022. godinom  rast za 22. 326, odnosno povećanje za 21, 09 %.

Dolasci i noćenja turista  u ZDK  ( period I-XI 2022. )
Ukupan broj dolazaka 42. 733 Domaći

 

Strani

 

 

28. 626

14. 107
Ukupan broj noćenja       128. 176  

Domaći

Strani
92. 720 35. 456

Autor: Amela Jusufović, prema podacima FZS FBIH

Broj domaćih posjeta je izrazito veći u odnosu  na strane dolaske, tako da je učešće domaćih turista 66,9 %, a stranih 33, 01 %.

Autor: Amela Jusufović, prema podacima FZS FBIH

Kada je u pitanju broj evidentiranih noćenja, učešće domaćih iznosi 72,34 %, a stranih turista je   27,66 %.  Zadržavanje turista je u prosjeku 3 noćenja. Turisti su privrženiji odsjedanju u hotelskom i sličnom smještaju, gdje je zabilježeno 120. 326 noćenja, dok su odmarališta i slični objekti za kraći odmor zabilježili  7. 850 noćenja. Primjeti se znatno veći  udio  individualnih posjeta i noćenja, u odnosu na organizovane.

Autor: Amela Jusufović, prema podacima FZS FBIH

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su gosti iz Hrvatske ( 5.134 ), Srbije  4.259 ), Njemačke ( 3.918 ), Slovenije ( 2.264 ) i Austrije ( 2.264 ).

Dolasci i noćenja turista po zemljama prebivališta u ZDK  (period I-XI 2022.)
Zemlje Dolasci Noćenja
Hrvatska 2. 721 5. 134
Srbija 1. 538 4. 259
Njemačka 1. 455 3. 918
Slovenija 1. 332 2. 384
Austrija 880 2. 264
Ostale zemlje 6. 181 17. 497

Autor: Amela Jusufović, prema podacima FZS FBIH

Grad Visoko je za period januar- novembar  2022.  zabilježio 714 posjeta, te 2. 519 ostvarenih noćenja. U poređenju sa 2020. godinom bilježi se značajno povećanje broja dolazaka i noćenja, što je pokazatelj stabilizaciji turističkih kretanja i  normalnom funkcionisanju turističke djelatnosti, nakon pandemije Covid- 19.  Zaključno sa mjesecom novembrom 2022. godine ostvareno je više 501 posjeta, odnosno zabilježeno je 1. 703 noćenja više u odnosu na 2020. godinu. Učešće stranih turista po broju dolazaka je 531, a domaćih 183. Procentualno posmatrano učešće stranih turista je                      74, 37 % , a domaćih  25,63 %. Kada su u pitanju ostvarena noćenja, strani turisti ostvarili su 2. 241 noćenje, a domaći  278. Tako da je učešće stranih 88, 96 %, a domaćih 11, 04 % u ukupnom broju ostvarenih noćenja.

Autor: Amela Jusufović, prema podacima FZS FBIH

 

Autor: Amela Jusufović, prema podacima FZS FBIH

U poređenju sa općom slikom turističkog prometa Zeničko- dobojskog kantona za 2022. godinu primjetna je razlika u strukturi samih turista. U Kantonu znatno je dominantnije učešće  domaćih turista u odnosu na strane i po broju dolazaka i po broju ostvarenih noćenja.  U našem gradu strani turisti su ostvarili znatno više i dolazaka i noćenja. Tako su u  strukturi stranih turista, najviše posjeta ostvarili gosti iz Njemačke (208), Austrije (76), Srbije (39), Hrvatske (33), Švicarske i Lihtenštajna  (29). Po broju ostvarenih noćenja gosti iz Njemačke su na prvom mjestu (1.088), zatim slijede turisti iz Austrije ( 403 ), Švicarske i Lihtenštajna ( 156 ), UAE ( 79 ), Srbije ( 69 ), Hrvatske ( 68 ). Od ostalih zemalja značajna je prisutnost gostiju iz: Holandije, Slovenije, Češke, Švedske, Italije, Španije, UK, SAD…  Prosječno zadržavanje gostiju je 3 i više noćenja, strani turisti se zadržavaju u prosjeku 4 noćenja, a domaći jedno i više noćenja.

Dolasci i noćenja turista  po zemljama prebivališta u Visokom  ( period I-XI 2022. )
Zemlje Dolasci Noćenja
Njemačka 208 1. 088
BiH 183 278
Austrija 76 403
Srbija 39 69
Hrvatska 33 68
Švicarska i Lihtenštajn 29 156
UAE 14 79
Ostale zemlje 132 378
Ukupno 714 2519

Autor: Amela Jusufović, prema podacima FZS FBIH

Udio učešća stranih turista u Visokom u ukupnom broju ostvarenih noćenja na području Zeničko- dobojskog kantona je 7, 10 %, što još jednom potvrđuje tvrdnju da su strani turisti, naša glavna klijentela kada je u pitanju broj ostvarenih noćenja, kao i dužina boravka. Kada se govori o samoj strukturi stranih turista, gosti sa evropskog kontinenta pokazuju najviše interesovanja, ali su zastupljeni gosti i iz drugih dijelova svijeta.

Bitno je spomenuti da ovo nije konačan broj evidentiranih posjeta i noćenja za 2022. godinu, jer se još uvijek zbrajaju i analiziraju podaci za decembar 2022., međutim  to u konačnici neće bitnije utjecati na trenutnu cjelokupnu sliku turističkih kretanja u Zeničko- dobojskom kantonu, kao i u Visokom.

Opći zaključak

Grad Visoko, kao dio Zeničko- dobojskog kantona ima značajno mjesto kada je u pitanju razvoj turističke djelatnosti, koja se u posljednjoj deceniji sve više razvija u cijeloj državi. Razvojem turizma razvijaju se i druge uslužne djelatnosti, koje su direktno ili indirektno povezane s turizmom. Da bi se jedno putovanje i boravak realizovali potrebno je uključivanje niza subjekata, koji čine jedan lanac u zadovoljavanju potreba turiste. Najbolji primjer toga je stvaranje zdravog poslovnog ambijenta u našem gradu. Turističke atrakcije su magnet za posjetitelje, a sve više turista i posjeta u Visokom potaknulo je i lokalno stanovništvo da se uključi i bude dio turističke ponude. Jedan od tih pozitivnih efekata je svakako i sve veći rast smještajnih kapaciteta, posebno privatnih iznajmljivača, koji posluju stalno ili sezonski.  Osim hotelskog  i sličnog smještaja, na području Visokog najzastupljeniji su objekti privatnih iznajmljivača, kao što su apartmani, sobe u domaćinstvu, kuće za odmor, vikendice i drugi oblici.. Taj broj i rast može se pratiti i preko najveće svjetske platforme za rezervacije Booking. com, gdje se trenutno za područje Visokog nudi 195 smještajnih jedinica, od kojih su najbrojniji apartmani. Taj broj varira ali hronološki posmatrano u konstantnom je porastu iz godine u godinu. Od ukupno 195, 119 recenzovano je ocjenom izuzetan ( 9,5 i više ), 31 ocjenom izvanredan (9 i više ), 9 ocjenom sjajan, 7 ocjenom vrlo dobar, po 1 ocjenom dobar i prosječan, te je 27 objekata bez recenzije.

Obzirom na sve navedeno, analiziranjem recenzija, može se konstatovati da su očekivanja turista izuzetno zadovoljavajuća, što je najbolji marketing za nove i potencijalne goste.

Zbog kapaciteta ponude, privatni smještaj uglavnom je namjenjen za pojedince, bračne parove, porodice ili manje grupe.  Kao takav je pogodan za organizovanje individualnih putovanja. Za velike organizovane turističke ture, posebno u jeku turističke sezone, kada je i priliv turista najintenzivniji,  može se konstatovati da Visokom trenutno nedostaje moderni hotelski smještaj, koji bi upotpunio postojeći, ali koji bi kapacitetom i svim ostalim sadržajima zadovoljio potrebe posjetitelja. Tako da veliki broj stranih turista svoja noćenja ostvare u drugom gradu, a prije svega u  Sarajevskom kantonu. Ovo je jedan od faktora zašto se u Visokom bilježi više desetina hiljada posjeta određenim lokacijama, što je nesrazmjerno relativno malom broju ostvarenih noćenja. Oni čiji je glavni motiv posjete Visoko, ta turistička klijentela ostvari i najviše dolazaka i noćenja u Visokom, što nam tu činjenicu potkrepljuju i statistički parametri.  Drugi razlog trebamo tražiti u samom zadržavanju i karakteru dolaska turista, gdje je sve izraženiji oblik tranzitnog turizma, tako da veliki dio posjetitelja svoj boravak zasniva na kraćem zadržavanju, višesatnoj ili jednodnevnoj posjeti našem gradu, koji je zbog svog povoljnog geografskog položaja i blizine Sarajevu, te ostalim atraktivnim turističkim centrima, idealno mjesto za razvoj i ovog oblika turizma.

Poslovanje hotelskog i sličnog smještaja,  zajedno sa privatnim iznajmljivačima, utiče na turistička kretanja i statističke pokazatelje u konačnici. U domenu turističkog prometa bitno je naglasiti društveno odgovorno poslovanje, koje se manifestuje kroz registraciju smještajnih jedinica, kao i evidentiranje broja svih dolazaka i ostvarenih noćenja. Samo na takav način, poticanjem odgovornog i zdravog poslovanja u sektoru  hotelijerstva, dobit ćemo realnu sliku turističkog prometa, gdje će stvarno stanje turističkih kretanja u cjelosti odgovarati zvaničnim statističkim pokazateljima.

Priredila i analizirala: Amela Jusufović

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.