Želimo sretan rođendan Izetu Smajeviću

Rođen u Visokom 18.08.1952. Osnovnu školu u Velikom Čajnu/Visoko i Mašinsku tehničku školu u Sarajevu završio odličnim uspjehom. Na Mašinskom fakultetu u Sarajevu diplomirao u januaru 1976., ocjenom 10. Odmah po okončanju studija počeo raditi u TE Kakanj na poslovima održavanja energetskih postrojenja, odakle je 1979. na Mašinskom fakultetu u Sarajevu upisao postdiplomski studij na odsjeku: Energetika.
Magistarski rad na temu: Doprinos razvoju detonaciono – impulsnog postupka za sprječavanje formiranja naslaga na kotlovskim ogrjevnim površinama, je odbranio 1984. Postupak razvijen u okviru magistarskog rada je patentiran i duže od 25 godina primijenjen u BiH i u inostranstvu. Autor je ukupno tri patentna ili patentu slična rješenja, od kojih je jedno u potpunosti razvijeno i primjenjeno u inostranstvu.
U nastavku naučnoistraživačkog rada u istoj oblasti je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu 1991. godine odbranio doktorsku tezu na temu: Istraživanje pulzirajućeg sagorijevanja gasovitog goriva sa analizom mogućnosti primjene.
Od 1981. Je u Termoelektrani Kakanj radio kao termoenergetski analitičar, a od 1988. kao šef Službe za kontrolu i analizu procesa. Na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i na Institutu za procesnu tehniku, energetiku i tehniku sredine pri tom Fakultetu je 1982. godine angažiran u dopunski radni odnos, u svojstvu istraživača. Septembra 1990. na Mašinskom fakultetu u Sarajevu je izabran u zvanje višeg asistenta na predmetima Parni kotlovi i Mehanika fluida, oktobra 1997. u zvanje docenta, juna 2002. u zvanje vanrednog profesora, a jula 2007. godine u zvanje redovnog profesora, sve na Odsjeku za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo. Na Mašinskom fakultetu u Zenici je februara 2003. izabran u zvanje vanrednog profesora na predmetu Osnovi procesne tehnike.

Više pod ovim linkom – KLIKNI!

www.magazinplus.eu