ZDK: Saopštenje sa 50. sjednici Skupštine …

SAOPŠTENJE SA 50. SJEDNICE SKUPŠTINE

 

Na 50. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja je održana 29.11.2017. godine razmatrano je osam tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke razmatran je Amandman LXII Kluba poslanika DF-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona na Ustav Zeničko-dobojskog kantona koji nije dobio potrebnu dvotrećinsku podršku poslanika u Skupštini da bi bio prihvaćen, a amandmanom je predloženo da se iza člana 10. Ustava Zeničko-dobojskog kantona, doda novi član koji bi glasio: “Sve osobe na teritoriji Kantona uživaju pravo na pitku vodu kao univerzalno ljudsko pravo. Vodeni resursi su javno dobro kojim upravlja država. Vodeni resursi se primarno i trajno koriste kako bi građani imali pitku vodu i, u tom smislu, nisu tržišna roba, te ne mogu biti predmet privatizacije.”

Poslanici su u nastavku razmatrali i u skraćenom postupku donijeli Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, a u istoj proceduri i Zakon o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. U okviru Prijedloga izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ukupni planirani prihodi su 293.379.000,00 KM, a ukupni planirani rashodi iznose 283.205.479,00 KM iz čega proizilazi pozitivan tekući bilans budžeta u iznosu od 10.173.521,00 KM, odnosno planiran je tekući suficit kojim je predviđeno pokriće dijela akumuliranog deficita.

Na ovoj sjednici poslanici su u skraćenom postupku razmatrali i donijeli Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona, a potom i Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici.

Skupština je potom donijela i dvije Odluke i to :

  • Odluku o dopunama Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite i
  • Odluku o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U konačnici rada prihvaćen je Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2016. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2016. godinu.

Stručna služba Skupštine