ZDK: Izvještaj Ministarstva za 100 dana rada

Izvještaj Ministarstva za 100 dana rada 

U proteklih 100 dana rada Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline bilo je suočeno sa mnoštvom izazova i složenih aktivnosti iz važnih oblasti života naših građana – prostornog uređenja, saobraćajnih komunikacija i zaštite životnog okoliša.

Pored obavljanja redovnih poslova iz svoje nadležnosti, Ministartvo je intezivno radilo na izradi programa utroška namjenskih i budžetskih sredstava u skladu sa usvojenim principima i strategijama. Uspješno su urađeni  programi utroška sredstava za redovno, vanredno i investicijsko održavanje i rekonstruciju regonalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona i program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša, koje je Vlada Kantona  jednoglasno podržala.

U oblasti prostornog planiranja Ministarstvo je izvršilo stručnu pripremu Prostornog plana Grada Zenica. Vlada ZDK jednoglasno je prihvatila navedeni plan i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

U završnoj fazi izrade su prostorni planovi općina Maglaj, Vareš i Usora, dok je potpisan Protokol za izradu Prostornog plana općine Tešanj, a u fazi pripreme je podloga za izradu plana.

Po prvi put transparentno i planski Ministarstvo je za zaštitu, održavanje, rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona opredijelilo ukupno 17 miliona KM. Od toga 7 miliona za redovno održavanje cesta, a 10 miliona KM za rekonstrukciju i izgradnju cesta i cestovnih objekata. Iz navedenih sredstava će se finansirati ukupno 17 projekata. Najznačjni projekti su nastavak izgradnje vangradske dionice glavne gradske magistrale u Zenici – GGM II faza u sklopu regionalne ceste R 445 Zenica-Lašva, zatim  rekonstrukcija i sanacija dijela regionalne ceste Visoko-Kakanj na dionici Moštre-Visoko, modernizacija regionalne ceste R 465 Zavidovići-Maglaj na ulazu u Maglaj, rekonstrukcija dijela regoinalne ceste R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska-Ponijeri, sanacija klizišta na regionalnim cestama Novi Šeher-Crni Vrh-Tešanj i Podlugovi-Breza-Vareš.

Ministarstvo je uspješno okončalo projekat izgradnje novog mosta preko rijeke Usore u Jelahu, u iznosu od 1 milion i 500 hiljada KM, projekat regulacije korita rijeke Bistričak i sanaciju dionice regionalne ceste Nemila-Bistričak u visini od 1 milion i 100 hiljada KM, izgradnju zaobilaznice u Visokom u vrijednosti preko 600 hiljada KM i zaobilaznice u Olovu u vrijednosti preko 150 hiljada KM.

Vrlo brzo će započeti radovi na sanaciji i rekonstrukciji dionice regionalne ceste  Čajdraš-Ovnak u vrijednosti preko 900.000,00 KM, a trenutno se po nalogu Ministarstva, a u sklopu redovnog održavanja izvode radovi na sanaciji svih regionalnih cesta na području Zeničko-dobojskog kantona  koji se odnose na krpanje udarnih rupa i presvlačenje oštećenja asfaltom, košenje trave u cestovnom pojasu, održavanje bankina i cestovne opreme i izgradnju i održavanje objekata za odvodnju u ukupnoj vrijednosti od 1 milion KM.

Ministarstvo je pripremilo tendersku dokumentaciju i u narednom periodu će se raspisati tenderi za realizaciju četiri projekta u vrijednosti 1 milion i 650 hiljada KM, a raspisan je tender za izbor izvođača radova za nabavku i postavljanje signalizacije i cestovne opreme na regionalnim pravcima R445 Kakanj-Visoko-Podlugovi i  R474  Novi Šeher-Tešanj-Jelah.

U skladu sa usvojenim  Programom utroška namjenskih sredstva Fonda za zaštitu okoliša, Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju usvojenog Programa. Ukupna namjenska sredstva Fonda iznose 1 milion i 544 hiljade KM, od kojih je za Projekte iz oblasti upravljanja otpadom predviđeno 900 hiljada KM, za Projekte čišćenja obala rijeke Bosne 500 hiljada KM i za Projekte iz oblasti zaštite okoliša 144 hiljade KM. Na Javni poziv je prijavljeno ukupno 110 Projekata i u toku je postupak vrednovanja i ocjene projekata. Gradovima i općinama je direktno prebačeno preko 650 hiljada KM sredstava Fonda za zaštitu okoliša, te 100 hiljada KM za izgradnju EKO-kuće na Smetovima.

U oblasti normativne aktivnosti Ministarstvo je izradilo Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta i Prečišćeni tekst  Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza na području Zeničko-dobojskog kantona. Po zaljučku Skupštine ZE-DO kantona u fazi izrade je Odluka o legalizaciji bespravne gradnje, čime ćemo stvoriti mogućnost da naše dede i nane u svojim kućama u 21 vijeku napokon, zahvaljujući ovoj Vladi, ‘ugase svijeće i upale svjetlo’.

U sklopu redovne nadležnosti Ministarstvo je blagovremeno dostavilo odgovore na sva postavljena poslanička pitanja i dalo mišljenja na sve poslaničke incijative i incijative drugih organa i nivoa vlasti, te pruža stručnu pomoć fizičkim i pravnim licima u ostvarivanju njihovih prava i zahtjeva iz nadležnosti Ministarstva.
Ministarstvo na čijem sam čelu je pokrenulo puno aktivnosti o kojim ćemo blagovremeno nastaviti da obavještavamo javnost.
Ostvarena je dobra saradnja sa gradskim i općinskim nivoima vlasti u oblasti izvršavanja zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti Ministarstva i odlična saradnja sa najmlađom Vladom  – premijerom i ministrima u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.
http://arnelisak.com/izvjestaj-ministarstva-za-100-dana-rada/da/