Završeni radovi na asfaltiranju puta u MZ Vratnica

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke realizovala je još jedan projeka iz Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2o19. godinu – asfaltiranje puta u MZ Vratnica.

U okviru ugovorenih radova izvršeno je asfaltiranje 3 kraka. Krak 1 – dužine 50 metara, krak 2- dužine 220 m i krak 3 – dužine 160 metara. Tom prilikom izvršeno je saniranje udarnih rupa u užem jezgru MZ Vratnica površine 115 m2. 

Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač radova odabrana je Grupa ponuđača “Mušinbegović gradnja” d.o.o. Visoko i “Trgošped” d.o.o. Kakanj, dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila firma “BauArt” d.o.o. Visoko.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko za 2019.godnu, a ukupna vrijednost radova iznosila je 43.552,85 KM sa PDV-om.

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Press Grada Visoko