Zastupnica Jasmina Zubić traži hitno poništenje sramnog konkursa Univerziteta u Sarajevu

Inicijativa se odnosi na zahtjev za hitno poništenje Konkursa za izbor 150 studenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu kojim se favorizuju studenti Kantona Sarajevo, a diskriminiraju studenti ostalih kantona.

 

JASMINA ZUBIĆ, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH

 

ZASTUPNIČKI DOM

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

n/r predsjedavajućeg gosp. Mušić Edina

 

 

 

PREDMET: Inicijativa

 

 

 

Na osnovu člana 11. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije pokrećem inicijativu prema  Univerzitetu u Sarajevu da se hitno poništi Konkurs ( raspisan na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01- 512/18 od 11.5. 2018.godine.) za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu Sarajevo.

 

 

 

Obrazloženje:

 

Jedan od uslova konkursa je da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo što dovodi u diskriminirajući položaj kandidate sa istim uspjehom koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica u drugim kantonima. Ovaj uslov u objavljenom konkursu predstavlja flagrantno kršenje ljudskih prava i u direktnoj je  suprotnosti sa članom II. tačka.2 Ustava BiH koji glasi:

 

„Prava i slobode predviđene Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima direktno se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad svim drugim zakonima.“

 

Stoga je potrebno hitno poništiti predmetni konkurs i raspisati novi koji će svim kandidatima  koji ispunjavaju ostale uslove konkursa, omogućiti jednaka prava kod prijave bez obzira kod koje kantonalne službe se nalaze na evidenciji nezaposlenih.