Započeli radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora u naselju Plješevica u MZ Buci

lužba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko, u skladu sa upućenim prioritetnim zahtjevom MZ Buci za izgradnju kanalizacionog kolektora u naselju Plješevica, raspisala je Javni poziv za odabir izvođača radova.

Komisija je kao najpovoljnijeg izvođača odabrala „Atlas-D“ d.o.o. Visoko sa kojim je sačinjen Ugovor vrijedan 132.554,14 KM sa PDV-om. Nadzor na realizaciji ovog projekta vrši „Perspektiva-injžinjering“ d.o.o. Visoko.

Grad Visoko putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke, provodili su ranije aktivnosti u cilju implementacije ovog projekta u vidu: izrade projektno-tehničke dokumentacije za ovaj izuzetno zahtjevan projekat, proveden je Javni  poziv za odabir projektanta, pribavljanje Odobrenja za građenje u čijem postupku je revidovana projektno-tehnička dokumentacija i pribavljanje svih propisanih saglasnosti, kao i rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Nakon pribavljenih odobrenja za građenje pristupilo se implementaciji projekta „Izgradnja kanalizacionog kolektora u naselju Plješevica“.

Realizacija ugovorenog projekta obuhvata sljedeće radove: izgradnja primarnog kolektora Ø500mm za prihvat i odvod otpadnih voda stanovništva i odvođenje oborinske vode sa saobraćajnice u dužini 310 metara do trokomore septičke jame, u kojoj će se prečišćavati otpadne vode. U sklopu radova ugradit će se reviziona okna s poklopcima, a prema Ugovoru izvršit će se postavljanje linijskih rešetki za prikupljanje oborinske vode.

Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja u posao.

Press Grada Visoko