Zajednički amandman visočkih zastupnika Ganića i Ugarak vezano za osnovno obrazovanje

Na sutrašnjoj 56.sjednici Skupštine ZDK zastupnici će razmatrati između ostalih tačaka dnevnog reda i Prijedlog Zakona o osnovnoj školi. U prilog tome, visočki zastupnici u Skupštini ZDK Amir Ganić i Meldina Ugarak su podnijeli zajednički amandman (amandman za ukidanje proljetnog odmora), odnosno, zastupnik Ganić tri svoja amandmana (jednoobraznost nastavnih udžbenika, vraćanje na osmogodišnje osnovno obrazovanje i pomijeranje starosne granice kod djece pri polasku u školu).

Naime, dosadašnja praksa je pokazala značajne nedostatke i anomalije postojećeg zakonskog rješenja koje uređuje oblast osnovnog obrazovanja. Treba napomenuti da je Prijedlog ovog Zakona u protekloj godini već jednom bio na dnevnom redu zasijedanja kantonalne skupštine, međutim, tada je predlagač (resorno Ministarstvo) povuklo isti i ponovo ga uputilo u skupštinsku proceduru.
Zastupnici u SkupštiniZeničko-dobojskog kantona
Prof. dr Amir GanićMr. Meldina Ugarak

 

SKUPŠTINI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

n/r Predsjedavajućeg

Predmet: Amandman na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi 

 AMANDMAN I

Član 32. stav (1) Prijedloga Zakona o osnovnoj školi, mijenja se i glasi:

„Zimski odmor za učenike osnovne škole traje četiri sedmice, a ljetni odmor traje od završetka nastavne godine do početka nove školske godine.“

Član 32. stav (2) Prijedloga Zakona o osnovnoj školi, mijenja se i glasi:

„Zimski odmor koristi se nakon završetka prvog polugodišta.“

Stav 3 iz člana 32. se briše, tako da stavovi 4, 5, 6 i 7 postaju stavovi 3, 4, 5, i 6.

Obrazloženje amandmana

U članu 32. stav (1) Prijedloga Zakona o osnovnoj školi stoji: „Zimski odmor za učenike škole traje tri sedmice, proljetni odmor jednu sedmicu, a ljetni odmor traje od završetka nastavne godine do početka nove školske godine.“

Gore navedeni Amandman na član 32. stav 1 i 2, koji se podnosi na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi, odnosi se na ukidanje proljetnog odmora.

Naime, ne postoji niti jedan racionalan i opravdan razlog za postojanje proljetnog odmora, kojeg predviđa Član 32. (stavovi 1 i 2) Prijedloga Zakona o osnovnoj školi. Pored toga, sasvim opravdanim, pragmatičnim i realnim se čini da se zimski raspust umjesto tri (kako to predviđa Prijedlog navedenog Zakona), produži na četiri sedmice. Apsolutno je potrebnije da djeca-učenici imaju u kontinuitetu zimski raspust od četiri sedmice. Također, neophodan je kontinuitet nastavnih aktivnosti učenika tokom trajanja nastave u drugom polugodištu.  Prekid nastavnih aktivnosti tokom predviđenog proljetnog raspusta (praksom potvrđeno i od strane roditelja i nastavnog osoblja), vrlo negativno djeluje na učenike. Tokom posljednje sedmice, pred proljetni odmor, dolazi do „laganog opuštanja“ kod učenika, znajući da nakon te sedmice dolazi odmor. Također, nakon ponovnog vračanja u školske klupe, učenicima je ponovo potreban određeni vremenski period kako bi se vratili u „normalnu nastavnu kolotećinu“.

Također, sasvim se opravdanim čini da se zimski odmor produži za još jednu sedmici, imajući u vidu da su obično u tom periodu najniže temperature tokom godine. U skaldu sa prethodnim, smanjuje se mogućnost prehlada i pojave drugih bolesti kod učenika uzrokovanih niskim temperaturama. Pored toga, uslijed vremenskih prilika otežano je i odvijanje saobračaja, što predstavlja probleme kako za učenike tako i za nastavno osoblje.

Nije zanemariva činjenica da bi se priuštile značajne uštede u potrošnji energenata koji se koriste za zagrijavanje škola tokom te sedmice, (koja je u pravilu i najhladniji period tokom godine).

Iz svega gore navedenog, sasvim je opravdano i realno za očekivati da Predlagač Zakona o osnovnoj školi razmotri obrazloženje navedenog amandmana i isti prihvati.

S poštovanjem

Visoko, 19. 02. 2018.

Podnosioci amandmana: Prof. dr Amir Ganić, mr. Meldina Ugarak

Zastupnik u SkupštiniZeničko-dobojskog kantona   
Prof. dr Amir Ganić 

SKUPŠTINI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

n/r Predsjedavajućeg

Predmet: Amandman na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi

 AMANDMAN II

U Član 40. Prijedloga Zakona o osnovnoj školi, iza stava (3), dodaje se stav (4) koji glasi:

„Svi udžbenici koji se koriste tokom nastavnog procesa, a koje odobri resorno Ministarstvo, trebaju biti uniformni, odnosno jednoobrazni u pogledu imena autora i sadržaja udžbenika na nivou cijelog kantona. “

Obrazloženje amandmana

Predloženi amandman na Prijedlog zakona o osnovnoj školi umnogome bi olakšao značajne probleme koji se javljaju na početku školske godine, pri nabavci udžbenika. Ti problemi se ogledaju kroz veliku heterogenost udžbeničke-nastavne literature. Nevjerovatnim se čini, ali je u praksi prisutno, da razlike u pogledu autora, a samim tim i sadržaja udžbenika za jedan isti predmet na nivou razreda, postoje čak i na razini škola unutar jedne općine. O heterogentosti na nivou kantona, kada je u pitanju ova problematika, izlišno je i govoriti. Posljedice jednog takvog pristupa se ogledaju kroz problematiku nabavke novih, kao i mogućnosti primjene „starih“ udžbenika koji su korišteni u protekloj školskoj godini, što otežava i dodatno poskupljuje prije svega roditeljima, ali i nastavnicima pravi određene probleme.

U okolnostima u kojima se nalazi bosanskohercegovačko društveno uređenje, pri čemu je obrazovanje u nadležnosti kantona (pa čak u pojedinim specifičnim slučajevima „spušteno“ i na nivo općina), neophodnim se čini iznalaziti rješenja koja će ići u smjeru uniformnosti obrazovnog sistema, za početak na federalnom, a u kasnijim nastojanjima i na državnom nivou. Odnosno, neophodno je sadašnji (zakonodavni) pristup u oblasti obrazovanja, u potpunosti promijeniti u drugačijem smjeru nego li je to dosadašnja praksa. Prihvatanjem ovog amandmana, umnogome bi se, u tehničkom smislu nastavni proces olakšao, troškovi kod roditelja reducirali u određenoj mjeri, ali bi se također pokazala intencija da želimo obrazovni sistem usklađivati sa evropskim i svjetskim vrijednosti i trendovima.

Iz svega gore navedenog, sasvim je opravdano i realno za očekivati da Predlagač Zakona o osnovnoj školi razmotri obrazloženje navedenog amandmana i isti prihvati.

S poštovanjem

Visoko, 19. 02. 2018.

Podnosioci amandmana: Prof. dr Amir Ganić

Zastupnik u SkupštiniZeničko-dobojskog kantona   
Prof. dr Amir Ganić 

SKUPŠTINI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

n/r Predsjedavajućeg

Predmet: Amandman na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi

AMANDMAN III

Članu 5. stav (3) Prijedloga Zakona o osnovnoj školi, mijenja se i glasi:

„Obavezno obrazovanje počinje u kalendarskoj godini u kojoj dijete do prvog marta navršava šest godina i traje bez prekida tokom perioda koji nemože biti kraći od osam godina, osim u slučajevima utvrđenim ovim Zakonom. “

AMANDMAN IV

Članu 5. stav (5) Prijedloga Zakona o osnovnoj školi, mijenja se i glasi:

„Pohađanje redovne osnovne škole je obavezno u trajanju od osam godina za svu djecu od navršene šeste do četrnaeste godine (u daljem tekstu školski obveznici).“

Obrazloženje amandmana

Predloženi amandmani na Prijedlog zakona o osnovnoj školi rezultat su višegodišnjeg iskustva sa devetogodišnjim osnovnim obrazovanjem. Kroz praksu, kako od strane nastavnika, tako i iz ugla roditelja, postojeći sistem osnovnog obrazovanja je pokazao niz manjkavosti. Devetogodišnji nastavni plan i program osnovnog obrazovanja, u odnosu na osmogodišnji (stari sistem osnovnog obrazovanja) je pokazao značajne nedostatke. Rani polazak djece u prvi razred (pri čemu im se uzima vjerovatno dio njihovog najznačajnijeg životnog perioda), kao i produženo školovanje (deveti razred) nemaju niti jednu komparativnu prednost u odnosu na stari (osmogodišnji sistem osnovnog obrazovanja). Naprotiv, danas su učenici-osnovci i previše opterećeni nastavnim planovima i programima, koji su, praksa je to pokazala samo napravili kontra efekat. Učenici već do srednjeg obrazovanja su prebukirani školskim obavezama, prezasičeni su školom i učenjem, jednostavno su djeca potrošena, a tek im predstoje problemi kroz srednje i visoko obrazovanje. Na kraju, ovo pišem kao roditelj tri učenika koja školujem, te na bazi vlastitog, kao i iskustava drugih roditelja i nastavnika koji učestvuju u obrazovnom ciklusu, sa sigurnošču tvrdim da projekat devetogodišnjeg obrazovanja nije uspio i krajnje je vrijeme da se uđe u reformu istog.

S poštovanjem

Visoko, 20. 02. 2018.

Podnosioci amandmana: Prof. dr Amir Ganić