Vrtić Visoko: Upis u predškolski odgoj i obrazovanje traje do 31. januara 2020. godine

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko obavještava javnost da će se upis djece za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu u ovoj školskoj godini, realizirati u periodu od 24. do 31. januara tekuće godine. 

Direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, Halima Abdukić, istakla je da je za upis djece potrebna popuna obrasca, rodni list i ljekarsko uvjerenje. Važna napomena kad je u pitanju ljekarsko uvjerenje jeste da bi ono trebalo biti završeno u toku sljedećeg mjeseca, kako bi se na vrijeme uspjela realizovati navedena aktivnost. 

Realizacija Programa za predškolski odgoj i obrazovanje počet će od 03.03.2020. godine i trajat će do 22. maja 2020. godine, odnosno 180 radnih sati, što je otprilike 12 radnih sedmica.

Prema podacima dostavljenih od strane škola registrovano je 365 djece na nivou grada Visokog.

Važna napomena jeste da djeca koja su upisana u Vrtić Visoko nisu obavezna pohađati obavezno predškolsko obrazovanje, jer se podrazumijeva da su završili ovaj segment odgojno-obrazovnog rada. Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2019/2020 godini namijenjen je djeci koja će 01. septembra ove godine krenuti u prvi razred i do tada navršiti 6 godina života, odnosno djeca koja će do 01. marta navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja u ovoj školskoj godini nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.

Gradske škole „Safvet- beg Bašagić“, „Kulin ban“, kao i područna škola Srhinje, upis djece vršit će u JU za predškolski u odgoj i obrazovanje u terminu od 09:00 do 12:00 sati. Kada je u pitanju OŠ „Alija Nametak“ Buci ona podrazumijeva upis djece i za školu Buci i za područnu školu Goduša. Zatim OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje ima samo svoju centralnu školu u kojoj će se vršiti upis. Potom, OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ kao i područna škola Podvinci, Gračanica realizirat će se također u prostorijama centralne škole. Što se tiče  OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, ona će imati zakazane termine u tri dana, a što se tiče područnih škola, za njih će biti naznačeni termini.   

Tačni termini upisa dostupni su na facebook stranici JU za predškolski odgoj i obrazovanje, na oglasnoj ploči škole, kao i putem medija.

Press Grada Visoko