Vodostaj rijeka u opadanju

VODOSTAJI RIJEKA BOSNE I FOJNICE U OPADANJU

U dežurnom centru Službe civilne zaštite Općine Visoko u toku prethodna 24 sata, pojačano se vršilo praćenje promjena vodostaja na vodotocima vodnog područja rijeke Bosne, kao i promjena na samoj rijeci Fojnici.

U toku protekla 24 sata značajnija količina novih padavina pala je na gornjem toku sliva rijeke Bosne u Sarajevu, kao i gornjem toku sliva rijeke Fojnice.

Ove padavine u kombinaciji sa naglim topljenjem snijega na planinama utjecale su na formiranje vodnog vala rijeka koji je zahvatio i našu općinu tokom jučerašnjeg dana.

Najveće stanje vodostaja rijeke Bosne u 13 sati prelazalo je mjerni stub koji je iznosio 320 cm, dok je stanje vodostaja na rijeci Fojnici pokazivalo 180 cm na mjernom stubu koji se nalazi kod Kožarskog mosta.

Tokom noći došlo je do opadanja nivoa vodostaja na rijekama Bosni i Fojnici.

Stanje vodostaja rijeke Bosne na mjernom stubu kod Betonskog mosta u 22 sata iznosilo je 280 cm.

Sniženje nivoa vodostanja iznosilo je više od 40 cm (u zadnjih 6 sati 40 cm).

Fejs Naslovna

Zbog većih padavina u gornjem toku sliva rijeke Fojnice, opadanje vodostaja bilo je slabije.

Stanje vodostaja rijeke Fojnice na mjernom stubu kod Kožarskog mosta u 22 sata iznosilo je 170 cm.

Tokom noći zbog zahlađenja nije došlo do novih padavina pa je nastavljeno opadanja vodostaja rijeka Bosne i Fojnice.

U 4 sata vodostaj rijeke Bosne iznosio je 240 cm, dok je vodostaj rijeke Fojnice iznosio 130 cm.

Tokom jutarnjih sati nastavio se trend opadanja rijeka Bosne i Fojnice.

Slika 2Press Općine Visoko