Vlada ZDK o šumskim krađama

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

 

VLADA ZDK USVOJILA INFORMACIJU O ŠUMSKIM KRAĐAMA

GALIJAŠEVIĆ: „ODLUČNI SMO U BORBI PROTIV BESPRAVNE SJEČE ŠUME“

 

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Informaciju o šumskim krađama na području Zeničko-dobojskog kantona sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja.

Informacijom su prezentirani i analizirani podaci o sječama i krađama drveta, uzrocima i posljedicama tih pojava kao i problemima u spriječavanju istih, te su predložene mjere za prevazilaženje postojećeg stanja.

Informacijom je posebno istaknut trend smanjenja krađa u odnosu na predhodne godine, a što je rezultat provođenja Operativnog akcionog plana za čiju je izradu i praćenje, nakon usvojene Informacije za 2016. godinu,  zaduženo Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Na temelju podataka koje je evidentirala Kantonalna uprava za šumarstvo, posječena drvna masa  u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu u državnim šumama manja za 3.809 m3 ili 28%, što je dovelo do smanjenja procijenjenog iznosa šteta za 445.885 KM ili 53%.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodporivredu će i dalje pratiti provođenje Akcionog plana kojim su predviđene pojedinačne i zajedničke aktivnosti svih subjekata zaduženih za brigu o ovom resursu a to su:

  • Kantonalna uprava za šumarstvo,
  • Šumsko-privredno društvo,
  • Ministarsvo unutrašnjih poslova i
  • Kantonala uprava za inspekcijske poslove.

 

Angažman pripadnika policije u spječavanju ovih pojava je posebno značajan i daje rezultate.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je opredijeljena da i dalje vodi beskompromisnu borbu protiv bespravne sječe šuma.

 

 

Press služba