Vlada usvojila strategiju razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021. – 2027. godina

305
zdk.ba

Vlada Zeničko-dobojskog kantona posebnu važnost pridaje strateškom pristupu razvojnog planiranja i nastoji da u tom segmentu bude jedan od vodećih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas, sa zadovoljstvom možemo objaviti da je na 83. sjednici Vlada usvojila Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina. i time postala prva kantonalna vlada u Federaciji BiH koja je izradila i usvojila Strategiju razvoja za budući sedmogodišnji period.

Nakon što Strategiju razvoja u narednom periodu usvoji i Skupština, Zeničko-dobojski kanton će postati prvi kanton u FBiH, koji je u skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, usvojio Strategiju razvoja za predstojeći planski period od sedam godina, usklađen sa ciklusom planiranja Evropske unije.

Strategija razvoja je integrisani, multisektorski strateški dokument, koji osigurava osnovu za definisanje javnih politika, usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave, sa posebno obrađenim aspektima djelovanja u kriznim situacijama i planiranja u dinamičnom okruženju. Od velike je važnosti istaći da vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona predviđa pozitivne strateške promjene, koje su rezultat usaglašenog djelovanja brojnih socio-ekonomskih aktera. Vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona glasi:

„Zeničko-dobojski kanton – savremena evropska regija, ugodna i sigurna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.“

Vizija razvoja Zeničko-dobojskog kantona će se realizovati kroz tri strateška cilja, koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva i okoliša:

1. Osigurati resursno efikasan i održiv ekonomski razvoj uz jačanje konkurentnosti i razvoj preduzetništva.

2. Unaprijediti kvalitet života i osigurati jednake prilike za sve građane kroz stvaranje održivog i pravednog društvenog okruženja.

3. Poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energijsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu.

Na operativnom nivou, predviđeno je 12 prioriteta, 44 mjere i 272 strateška projekta, čija realizacija će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i vizije razvoja. Konačna forma dokumenta urađena je na osnovu kvalitetnih komentara i konstruktivnog doprinosa brojnih socio-ekonomskih partnera, koji su se uključili u dva ciklusa javnih konsultacija. U toku mjeseca maja i juna 2020. godine proveden je prvi ciklus javnih konsultacija o Nacrtu Strateške platforme i Situacione analize, a u septembru 2020. godine proveden je drugi ciklus javnih konsultacija o Nacrtu Strategije razvoja. Posebno značajnu ulogu u izradi Strategije razvoja imalo je Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu, kojim predsjedava premijer Zeničko-dobojskog kantona, a čiji su članivi gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona, te rukovodstvo Skupštine i predsjednici klubova poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Vijeće je najviše političko savjetodavno tijelo koje djeluje u ključnim fazama definisanja razvojnih prioriteta i izrade Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

Strategija razvoja je u svim segmentima u potpunosti usklađena sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, prvenstveno sa strateškim ciljevima razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, dokumentima iz procesa EU integracija, kao i nacrtom dokumenta Okvir Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Izrada Strategije razvoja započela je početkom 2020. godine, na osnovu Odluke o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina, koju je Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela u decembru 2019. godine. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a učesnici u procesu izrade su kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, jedinice lokalne samouprave u Zeničko-dobojskom kantonu, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu, te brojni socio-ekonomski partneri.

Spremnost i interes rukovodstva Zeničko-dobojskog kantona za procese strateškog planiranja i visok nivo institucionalne osposobljenosti za upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu prepoznaju domaće i međunarodne organizacije. Veliku podršku za institucionalno jačanje i realizaciju razvojnih projekata pruža Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) zahvaljujući finansiranju Vlade Švicarske.

U narednom periodu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona će uložiti dodatne napore za osiguravanje nastavka aktivnosti na jačanju dobre uprave i upravljanju javnim sektorom, kreiranju povoljnog okruženja za preduzetništvo i inovacije, očuvanju zdravog okoliša, te izgradnji obrazovnog, zdravstvenog i socijalnog sistema jednakih mogućnosti.

 

Visoko.co.ba/Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte ZDK

Komentari

komentara