Vlada FBiH usvojila rebalans budžeta u iznosu od 5,5 milijardi KM

S ciljem stvaranja uvjeta za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koje su izazvane koronavirusom, te osiguranja sredstava za pomoć gospodarstvu, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po žurnoj proceduri uputila Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u iznosu od 5.508.930.679 KM, za oko 11,2 posto više u odnosu na ovogodišnji Proračun FBiH.

Federalno ministarstvo financija je, prilikom sačinjavanja projekcija prihoda od poreza i doprinosa, uzelo u obzir da će mjere koje poduzima i koje će poduzeti Vlada Federacije BiH, ali i ostale razine vlasti imati pozitivnog efekta i usporiti daljnji pad prihoda. U tom kontekstu prihodi od poreza na dobit su umanjeni za 21 posto, doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje su manji za 15,2 posto, dok procijenjeni pad neto prihoda od neizravnih poreza iznosi 16,7 posto, što sve skupa podrazumjeva pad prihoda od poreza u apolutnom iznosu do 493 milijuna KM. Naplata ovih prihoda će u narednom razdoblju biti pažljivo praćena te će, u slučaju daljeg pogoršanja, biti poduzimane zakonom propisane korektivne mjere.

Ukupni rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu iznose 5.508.930.679 KM. Ovo je, u odnosu na Proračun Federacije BiH za 2020. godinu, povećanje od 11,2 posto.

Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2020. godinu Federalna vlada nastoji osigurati uštede u vidu ograničavanja proračunske potrošnje, povećanja proračunske discipline, smanjenja tekućih i kapitalnih transfera, rekonstrukcije i investicionog ulaganja, te otplate domaćeg pozajmljivanja. Kada je riječ o uštedama, poseban naglasak je na troškovima funkcioniranja organa uprave, koji su zbog pojave pandemije COVID-19 značajno reducirani (putni, kao i troškovi nabavke materijala, goriva, ugovorenih usluga i drugo). Cilj je preusmjeriti sredstva gospodarstvu i gospodarskim subjektima za ublažavanje posljedica uzrokovanih pojavom COVID-19.

Ono što je najznačajnije odnosi se na planiranih 500 milijuna KM u Fondu za stabilizaciju gospodarstva. Sredstva su planirana na razdjelu Federalnog ministarstva financija i služit će za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koji bi trebao biti usvojen zajedno s Rebalansom proračuna.

Planirano je i 20 milijuna KM za uspostavu Garancijskog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, što bi s preostalih 80 milijuna KM, alociranih u ovoj banci po osnovu komisionih poslova, kreiralo potencijal od 100 milijuna KM, čime je omogućeno financiranje garancije u iznosu od 500 milijuna KM.

Sukladno Izmjenama i dopuna Proračuna FBiH za 2020. godinu, Vlada je danas utvrdila i Prijedlog zakona o njegovu izvršavanju.

Među novinama su dva nova stavka u članku 23. kojima je propisano da će sredstva utvrđena na ekonomskom kodu tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Fond za stabilizaciju gospodarstva, biti korištena za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a sredstva kapitalnih transfera financijskim institucijama – Garancijski fond pri Razvojnoj banci FBiH, bit će korištena na temelju odluka koju donosi Vlada.

Iz Zakona je izbrisano nekoliko transfera, kao što su subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža, kapitalni transferi javnim poduzećima, zatim udrugama građana iz oblasti kulture, za provedbu Bolonjskog procesa i za Fond za studentske zajmove. Također, izbrisan je i transfer za razvoj turizma u FBiH.

Istovremeno, dodani su novi transferi, poput transfera za troškove karantene u FBiH, te nižim razinama vlasti za nabavku opreme za borbu protiv COVID-19.

Federalna vlada je Parlamentu FBiH uputila i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu, Izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu.

Današnjoj sjednici Vlade FBiH su prisustvovali premijer Fadil Novalić i njegovo dvoje zamjenika, Jelka Milićević i Vesko Drljača, dok su ostali članovi Federalne vlade u radu sjednice sudjelovali putem video linka. 

PRIHVAĆENA DVA ZADUŽENJA FEDERACIJE BiH

Vlada FBiH danas je prihvatila zaduženje Federacije BiH u okviru instrumenta za brzo finansiranje (RFI) Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u iznosu do 163.098.000 specijalnih prava vučenja (ekvivalentno iznosu od 399.980.882,81 KM), što iznosi 61,5 posto od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu, odnosno 265.200.000 SDR (ekvivalentno iznosu od 650.375.417,74 KM). Sredstva će biti korištena za financiranje povećanih potreba u zdravstvu uzrokovanih pandemijom COVID-19 i za financiranje mjera ekonomske stabilizacije. Rok za otplatu ovog zajma je pet godina, s uključenim trogodišnjim grace razdobljem.

Vlada je, također, prihvatila i zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu do 19.859.900 eura, što je 60 posto od ukupno 33.100.000 eura odobrenih Bosni i Hercegovini. Ovaj zajam namijenjen je financiranju za COVID-19 za BiH. Cilj hitne financijske pomoći je pružanje podrške zemlji u njenom radu i davanju odgovora na prijetnju koju nameće COVID-19, kao i jačanje nacionalnih sistema javno-zdravstvene pripravnosti. Rok otplate zajma je 32 godine, sa sedmogodišnjim grace razdobljem. 

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ROKOVIMA I POSTUPANJU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME STANJA NESREĆE NA TERITORIJU FBiH 

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme trajanja nesreće na teritoriju FBiH, čiji će tekst, prije slanja u parlamentarnu proceduru, biti dopunjen sukladno današnjoj raspravi.

 Ovim zakonom je, uz pojedina izuzeća kada je riječ o hitnosti, propisano da rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog ili postupka izvršenja isprava, kao i drugih podnesaka koji su vezani rokom, prestaju teći za vrijeme stanja nesreće. To se odnosi i na izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, za izjavljivanje vanrednih pravnih lijekova, kao i za preduzimanje drugih procesnih radnji u kaznenom i prekršajnom postupku, na preduzimanje procesnih radnji i ispunjenje njihovih materijalnih obaveza u upravnim sporovima, kao i na izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova, prijedloga za vraćanje u pređašnje stanje ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima i upravnim sporovima.

Propisano je i da rokovi zastarjelosti, propisani zakonima iz građanskopravne oblasti, ne teku za vrijeme stanja nesreće.

Podnesci i pismena moraju biti dostavljeni isključivo putem pošte, osim u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.

Sudija ili predsjednik vijeća može, s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, na ročištu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cijelosti isključiti prisustvo javnosti.

Prestankom važenja ovog zakona nastavljaju da teku svi rokovi koji su prestali teći njegovim stupanjem na snagu, i u njih se uračunava vrijeme koje je proteklo prije stupanja na snagu ovog zakona. 

UREDBA O UVJETIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U OKOLIŠ I SISTEME JAVNE KANALIZACIJE 

Vlada FBiH je donijela Uredbu o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sistem javne kanalizacije.

Cilj organizovanja i provođenje mjera i aktivnosti na zaštiti okoliša, utvrđenih ovom uredbom, jeste ostvarivanje zaštite okoliša od štetnih uticaja ili djelovanja zagađenja izazvanog komunalnim i tehnološkim otpadnim vodama na teritoriji Federacije BiH.

Strateškim i planskim vodnim dokumentima u Federaciji BiH (Strategija upravljanja vodama Federacije BiH 2010. – 2022.) i planovima upravljanja vodama za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora, koji su usvojeni odlukama Vlade Federacije BiH za period 2016.-2021. godina, utvrđeni su ciljevi postizanja dobrog stanja pripadajućih vodnih tijela, te je obrađena oblast zaštite voda od komunalnih i tehnoloških otpadnih voda, čime je ukazano na loše stanje u oblasti zaštite od zagađenja od otpadnih voda s naznakom pravaca kojim treba djelovati, uz podršku ostalih sektora koji se bave sličnim problemima negativnog uticaja otpadnih voda.

S tim u vezi, utvrđena je obaveza da Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije u Federaciji BiH bude dorađena u skladu s najnovijim promjenama zakonodavstva EU u ovoj oblasti, i pri tome budu propisane granične vrijednosti, posebno za sve pojedinačne grupe industrijskih zagađivača, odnosno specifični parametri za pojedinačne tehnološke djelatnosti u okviru kojih se proizvode opasne i štetne materije. To uključuje i granične vrijednosti za ispuštanje oborinskih onečišćenih voda, što je i obaveza prema Zakonu o vodama, a što do sada nije bilo učinjeno. 

KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU 

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH s Konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, gradova i općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za 2019. godinu.

Ukupni konsolidirani prihodi iznosili su 9.065,8 milijuna KM što je za 353,6 milijuna KM ili za 4,1 posto više u odnosu na 2018. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 90,5 posto.

Proračun FBiH ostvario je ukupne prihode od 2.030,1 milijuna KM što je za 128 milijuna KM, ili 5,9 posto manje u odnosu na godinu ranije, a ostvarenje u odnosu na plan je 89,6 posto.

Ukupni prihodi na razini proračuna kantona su za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine ostvareni u iznosu od 2.492,6 milijuna KM, što je za 191,5 milijuna KM ili za 8,3 posto više u odnosu na 2018. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 94 posto.

Ukupni prihodi općina Federacije BiH lani su iznosili 938,3 milijuna KM, što je za 57,9 milijuna KM ili za 6,6 posto više u odnosu na 2018. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 91,2 posto.

Financijski planovi vanproračunskih fondova Federacije BiH ostvareni su u iznosu od 4.118,6 milijuna KM, što je za 263,1 milijun KM ili 6,8 posto više u odnosu na godinu ranije, a u odnosu na plan 101,1 posto.

Ukupni konsolidirani rashodi u 2019. godini iznosili su 7.971,7 milijuna KM, što je za 454,5 milijuna KM ili za šest posto više u odnosu na 2018. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 84,7 posto. 

ROK PRODUŽEN ZA 60 DANA 

Imajući u vidu da je privredno društvo Zupčanik d.o.o. Tešanj imalo požar s većom materijalnom štetom, Vlada FBiH dala je dodatni rok od 60 dana u kojem je dužno pravdati sredstava u iznosu od 178.723 KM, koja su namijenjena za kupovinu mašina (CNC obradni centar, CNC strugovi i specijalne mašine) i za izradu prototipova iz oblasti namjenske industrije. Riječ je o sredstvima utvrđenim u Budžetu FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a namijenjenim za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije. 

OBEZBIJEDITI DOVOLJNE KOLIČINE ENERGENATA 

Federalna vlada se, nakon nastale situacije širenja koronavirusa (COVID-19), upoznala sa stanjem u privrednim društvima u kojima nadzor vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Vlada je zadužila Upravu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uprave rudnika u sastavu Koncerna EPBiH i Upravu RMU Banovići da poduzmu sve neophodne mjere za ostvarivanje planirane proizvodnje, s ciljem realizacije Bilanse energetskih potreba FBiH, te naprave planove rada, poštujući naredbe i preporuke izdane s ciljem zaštite ljudi, objekata i infrastrukture.

Uprave su obavezne i da odmah dopune svoje planove obrane i spašavanja od potencijalnih opasnosti koronavirusa COVID-19. S tim u vezi, moraju nastaviti provođenje epidemiološko-higijenskih mjera i utvrditi procedure djelovanja zaštite radnika, rudarskih objekata i infrastrukture u zavisnosti od intenziteta djelovanja koronavirusa.

Treba utvrditi moguće planove djelovanja s potrebnim stručno osposobljenim radnicima i obezbjeđenjem njihove raspoloživosti i materijalno-tehničkim sredstvima na zaštiti posebno podzemnih rudarskih objekata u najekstremnijoj pojavi korona virusa, odnosno u nemogućnosti odvijanja tehnološkog procesa i potrebi sprječavanja velikih materijalnih šteta (poremećaji u provjetravanju, požari, potapanje rudarskih prostorija i infrastrukture, zarušavanje i drugo).

S ciljem sigurnosti snabdijevanja energijom i energentima u FBiH, Vlada FBiH nalaže svim učesnicima u energetskom sektoru provođenje i pridržavanje mjera utvrđenih prilikom donošenja Bilansa energetskih potreba FBiH za 2020. godinu.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, svako u svojoj nadležnosti, prate snabdjevenost tržišta energijom i energentima u FBiH i poduzimaju potrebne aktivnosti.

Privredna društva Operator terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i NTF d.o.o. Ploče zadužena su da stave na raspolaganje sve raspoložive kapacitete u okvirima svojih nadležnosti s ciljem obezbjeđenja snabdijevanja tržišta FBiH naftom i naftnim derivatima.

Operator terminali Federacije i Federalna direkcija robnih rezervi zaduženi su da sačine plan obezbjeđenja dodatnih količina naftnih derivata potrebnih za FBiH.

SAGLASNOST VITEZITU ZA PONOVNI UPIS U REGISTAR NAKON STEČAJA 

Federalna vlada dala je saglasnost Privrednom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez (u stečaju), kojem je prethodno izdata dozvola za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme, za ponovni upis u Registar sa izmijenjenim podacima, po osnovu statusne promjene – reorganizacijskog stečaja, s ciljem nastavka registrovane djelatnosti. Saglasnost je data na osnovu zaključka Vlade FBiH od 22.8.2019. godine, za  reorganizaciju stečajnog dužnika i uređivanje njegovog pravnog položaja i odnosa prema povjeriocima, a naročito radi održavanja njegovog poslovanja. U obrazloženju ove odluke je navedeno da je Federalna vlada, temeljem odredaba Zakona o stečajnom postupku, Općinskom sudu u Travniku dala saglasnost za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PS Vitezit.

Ovaj sud je 14.11.2019. godine donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka i o izmjenama podataka od 19.11.2019. godine, kojim je upisana zabilježba stečajnog postupka i imenovanje stečajne upraviteljice koja je Vladi FBiH podnijela zahtjev za nastavak proizvodnje.

Federalna vlada je na svojoj sjednici od 27.12.2019. godine donijela Odluku o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH u iznosu od 300.000 KM u svrhu finansiranja ponovnog pokretanja proizvodnje u PS Vitezit d.o.o. Vitez (u stečaju).

Obzirom da je PS Vitezit d.o.o. Vitez pravni subjekt kojem je prethodno izdata dozvola za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme, Vlada Federacije ima osnovan interes da, kroz stečajni postupak, bude reorganiziran s ciljem nastavka proizvodnje NVO iz dosadašnje registrovane djelatnosti. 

OBUSTAVA ANKETE 

Federalna vlada donijela je zaključak o obustavljanju provođenja Ankete o potrošnji domaćinstava 2020 (HBS 2020), Ankete o popisu poljoprivrede 2020 i Ankete o privatnim i poslovnim putovanjima. Konstatovano je da ne postoje objektivni uslovi za provođenje ovih anketa vezano za stanje proglašenja prirodne nesreće na području FBiH, te na osnovu instrukcija i preporuka nadležnih institucija. 

O PROVEDBI MJERE KARANTENE 

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o problemima provedbe mjere karantene u Federaciji BiH u uvjetima neizvjesne i složene epidemiološke situacije u svezi pojave novog koronavirusa (COVID-19).

Jedan od današnjih zaključaka je da Predsjedništvu BiH bude upućena inicijativa da u oba entiteta na jednoobrazan način bude uređeno postupanje prema građanima koji ulaze u BiH, sukladno procjeni struke i njihovo zadržavanje u karanteni. 

SAGLASNOST NA PISMO NAMJERE 

Danas je usvojena informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Pismu saglasnosti Vlade FBiH, kao uslovu za potpisivanje Aneksa 24 o transportu prirodnog gasa s FGSZ za period 2020. – 2023. godina. Vlada je saglasna s tekstom Pisma saglasnosti i za njegovo potpisivanje je ovlastila premijera Federacije BiH. 

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI 

Na današnjoj sjednici Federalna vlada donijela je novu Uredbu o Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije.  

Vlada je donijela i odluku o prestanku važenja odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu privrednom društvu Kismet d.o.o Doboj Istok u iznosu od 450.273 KM.

Usvojeni su izvještaji o izvršenju Plana statističkih istraživanja od interesa za FBiH za 2019. godinu, te o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH Budžeta FBiH za tekuću godinu, po odlukama Federalne vlade, rješenjima premijera i zamjenika premijera za period 1.1.-31.3.2020. godine.

Prihvaćen je Analitički plan Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2019. godinu.

Federalna vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije o stanju realizacije Programa tehničko-tehnološke sanacije i modernizacije infrastrukture Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče s Planom investicija za obnovu i rekonstrukciju infrastrukture NTF d.o.o. Ploče za period 2019.-2021. godina.

Danas su, također, usvojene izmjene i dopune ovog programa u cjelini, te izmjene i dopune pojedinačno za 2019. i 2020. godinu.

Usvojena je Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju sredstava na računu Posebnog fonda Razvojne banke FBiH i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH.

Vlada FBiH je dala pozitivno mišljenje na Izvještaj o provedbi Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017.-2020., kao i o utrošku grant sredstava za 2018. godinu, koji je uputilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Data je saglasnost federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za potpisivanje Aneksa 3. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode s bunara Š-1-Šumatac Donji Purići – Velika Kladuša, jer je koncesionar, u skladu s ranijim zaključkom Vlade FBiH, dostavio inoviranu studiju ekonomske opravdanosti predloženog projekta koju je Komisija za koncesije Federacije BiH ocijenila pozitivnom i odobrila. 

KADROVSKA RJEŠENJA 

Vlada FBiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Binasa d.d. Bugojno za razrješenje Sabahudina Ganića direktora ovog privrednog društva, prije isteka mandata, radi podnesene ostavke. Istovremeno, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovog privrednog društva za imenovanje Enesa Memića za vršioca dužnosti direktora do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci. Nadzornom odboru Binasa date su prethodne saglasnosta i za razrješenje Jasmina Pandže vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove, kao i za imenovanje Jasmine Hadžiavdić na ovu poziciju, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Vlada FBiH izmijenila je Rješenje o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant – AID), tako što je u ovoj komisiji umjesto Hajrudina Hadžimehanovića, zbog odlaska u penziju, kao novi predstavnik Federalnog ministarstva finansija imenovana Medina Dudo.

Federalna vlada danas je Davida Grbavca razriješila dužnosti člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog ostavke na ovu funkciju.

Vlada je dala saglasnost na Rješenje koje je izdao federalni ministar rada i socijalne politike o privremenom imenovanju Nikole Papca za člana Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški na period do najduže tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na vanrednoj Skupštini dioničara privrednog društva Unis Ginex d.d. Goražde danas je opunomoćen Adnan Frljak, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.(Vijesti.ba)