Vlada FBiH dala saglasnost za privatizaciju KTK d.d. Visoko

KTKpreventVlada FBiH na današnjoj sjednici dala je danas saglasnost za Plan privatizacije i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za 2015. godinu. Planom su obuhvaćena preduzeća za koja su više puta objavljivani javni pozivi za prodaju, u kojima je državni kapital manjinski, kao i ona koja su u proteklom periodu negativno poslovala i zabilježila evidentan pad kapitala.

Među 14. preduzeća koja su obuhvaćena Planom privatizacije nalazi se i Kožarsko-tekstilni kombinat (KTK) Visoko.

Finansijskim planom Agencije za privatizaciju obuhvaćeni su prihodi od prodaje preduzeća i drugih izvora iz kojih će se finansirati izdaci u 2015. godini. Paniranije ukupni raashodi i kapitalni izdaci iznose 7.881.000 konvertibilnih maraka. Od toga se 2.761.000 KM odnosi na tekuće poslovanje, 5.000.000 KM su sredstva za zaštitu od evikcije i 120.000 KM za kapitalne izdatke.

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju suglasnosti Agenciji za privatizaciju u FBiH za upis objekta u Solinu (Republika Hrvatska), površine 994 m², izvanknjižno vlasništvo KTK Visoko d.d Visoko, u Centralni registar stvari, prava i obveza iz pasivne podbilance.

Centralni registar je, inače, popis stvari i prava s pripadajućim kapitalom poduzeća obveznika privatizacije koja nisu pod kontrolom poduzeća, te nisu bila uključena u aktivnu podbilancu, a nalaze sa na teritoriju država nastalih raspadom bivše SFRJ, kao i potraživanja i obveze koje su nastale do 31.2.1992. godine spram pravnih i fizičkih osoba iz država nastalih raspadom bivše SFRJ. APF je prikupila dokumentaciju za imovinu koja je trebala biti iskazana u pasivnoj podbilanci KTK Visoko, te dobila podatke da ovo poduzeće ima Otkupnu stanicu kože u Solinu. Iz Kupoprodajnog ugovora zaključenog 15.4.1987. godine vidljivo je da je tu nekretninu kupio tadašnji KTK-ov OOUR Snadbijevanje i promet.

www.visocko-oko.co.ba