Visokom 10.850KM iz kantonalnih sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

727

U skladu sa Programom utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/15), pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“ u ukupnom godišnjem iznosu od 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada konvertibilnih maraka), koji čini sastavni dio ovog zaključka Visoko je dobilo ukupno 5750 KM.

1. Općina Visoko „Visočko ljeto 2015“ – 1.300,00
2. UG „Ars tragovi“ XII manifestacija „Dani Zaima
Muzaferije – 750,00
3. JU Gradska biblioteka Popularizacija bosanskohercegovačke književnosti i biblioteka – 800,00
4. UGLU Likum Manifestacije od posebnog značaja za likovni i kulturni život Visokog –
800,00
5. Zavičajni muzej Visoko Izložba „Visoko i okolina od prahistorije do kraja srednjeg vijeka“ – 800,00
6. JU Centar za kulturu i edukaciju Sedmica omladinskog stvaralaštva – 1.300,00

U skladu sa Programom utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:2/15), pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“ u ukupnom godišnjem iznosu od 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada konvertibilnih maraka), koji čini sastavni dio ovog zaključka Visoko je dobilo 1500 KM.

1. Udruženje strijelaca „20.juni'92“ Hiljadu novih mladih strijelaca – 750,00
2. Udruženje „Mladi u obrazovanju, sportu kulturu i ekologiji“ Omladinsko sportsko prvenstvo – Visoko „Sjećanje na 20.juni ‘92“ – 750,00

U skladu sa Programom utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/15), pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“ u ukupnom godišnjem iznosu od 30.800,00 KM (slovima: tridesethiljadaosamstotina konvertibilnih maraka), koji čini sastavni dio ovog zaključka Visoko je dobilo 3600 KM.

1. Zavičajni muzej Visoko Preparacija, restauracija i konzervacija namještaja –ručni rad konjičkih majstora 1948. godine – 3.600,00

Komentari

komentara