„Visoko Ekoenergija“: JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o.

V I S O K O

 

Broj:209-I/17

Dana: 16.03.2017.god.

 

Na osnovu člana 10. Statuta Javnog Preduzeća „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, raspisuje se:

 

JAVNI OGLAS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

Vrši se popuna radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Javno Preduzeće „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko i to:

 

 1. 1. „Rukovodilac prodaje i marketinga“                    1 izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Pored općih zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko:

 

 • Posebni uslovi

 

 1. Završen ekonomski fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180 ECTS bodova
 2. Radno iskustvo na rukovodećim poslovima najmanje 3 (tri) godine,
 3. Aktivno znanje engleskog jezika,
 4. Sposobnosti upotrebe (informacijskih) tehnologija – internet, poznavanje  programskog paketa MS Office i poznavanje rada na računaru pod operativnim sistemom Windows;
 5. Vozačka dozvola „B“ kategorije.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

 

 1. Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
 2. Uvjerenje da je državljanin/-ka BiH,  original ili ovjerena fotokopija (ne starije od 3 mjeseca),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Uvjerenje / dokaz da se protiv kandidata/-kinje ne vodi krivični postupak (ne starije od 3

mjeseca) – izdato od nadležnog suda,

 1. Uvjerenje / dokaz da nije osuđivan/-a za krivično djelo i privredni prijestup (ne starije od 3 mjeseca) – izdato od nadležnog suda,
 2. Ovjerenu fotokopiju diplome,
 3. Dokaz da kandidat/-kinja ima najmanje 3 (tri) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
 4. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole „B“ kategorije,
 5. Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 6. Certifikat o poznavanju engleskog jezika,
 7. Ovjerene i svojeručno potpisane izjave da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultatdisciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u FBiH i BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

 • Ljekarsko uvjerenje dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao

 

Sa kandidatima koji blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali sve opće i posebne uslove iz Javnog oglasa, bit će obavljen intervju.

 

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama, web stranici općine Visoko i web stranici JP Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, najkasnije do 06.04.2017.god. do 14:00 sati, na adresu:

 

JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

Ul. Kakanjska br. 4

71300 Visoko

sa naznakom

„Za javni oglas za popunu radnog mjesta  – NE OTVARATI“.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena:    Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti original ili ovjerena fotokopija, ne starija od 3 (tri) mjeseca. JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko,  nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

 

JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko