„Visočke zimske radosti“ – Javni poziv za zakup štandova u okviru manifestacije

Na osnovu člana 41. Odluke o komunalnom redu („Sl. glasnik općine Visoko“, broj: 4/15, 5/15), a u skladu sa Programom manifestacije „Visočke zimske radosti“ broj:01/2-02-1736/16 od 01.12.2016. godine, JU KSC „Mladost“ Visoko raspisuje:

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za zakup štandova u okviru manifestacije „Visočke zimske radosti“

Pozivaju se pravna lica i fizička lica (obrtnici) registrovana za proizvodnju i prodaju umjetničkih i ukrasnih predmeta, nakita, igrački, suvenira, cvijetnih aranžmana, prehrambenih i drugih proizvoda prigodnih za konkretnu manifestaciju, da u okviru manifestacije „Visočke zimske radosti“ koju organizuje Općina Visoko i JU KSC „Mladost“ Visoko u periodu od 15.12.2016.g. do 15.02.2017.g. podnesu zahtjeve za zakup štandova.

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javanog poziva je zakup štandova u okviru manifestacije „Visočke zimske radosti“. Prema Programu manifestacije na platou KSC „Mladost“ Visoko će biti postavljeno klizalište i 6 prodajnih drvenih kućica. Organizator će postaviti i štandove namijenjene za prigodnu prodaju i to 5 štandova na platou KSC „Mladost“ Visoko i 10 štandova u holu dvorane – ustanove KSC „Mladost“.

Cijena jednog štanda na platou iznosi 70,00 KM mjesečno.

Cijena jednog štanda u holu dvorane je 50,00 KM mjesečno.

II. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju pravna lica i fizička lica (obrtnici) registrovana za proizvodnju i prodaju umjetničkih i ukrasnih predmeta, nakita, igrački, suvenira, cvijetnih aranžmana, prehrambenih i drugih proizvoda prigodnih za konkretnu manifestaciju.

III. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

Popunjen obrazac za prijavu
Izvod iz sudske registracije (za pravna lica)
Rješenje o obavljanju obrta izdato od strane nadležne općinske službe (za obrtnike)
Uvjerenje o poreskoj registraciji
Uvjerenje o izmirenim javnim prihodima koji proističu iz vršenja djelatnosti

IV. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provest će komisija koju će imenovati direktor JU KSC „Mladost“ Visoko. Komisija će izvršiti pregled i vrednovanje pristiglih prijava. Odabrani kandidati će sa JU KSC „Mladost“ Visoko zaključiti ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

V. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je najkasnije do 14.12.2016. godine do 16 sati. U razmatranje će se uzeti samo zahtjevi koji budu blagovremeno zaprimljeni na protokolu JU KSC „Mladost“ Visoko.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Prijava na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za zakup štandova u okviru manifestacije „Visočke zimske radosti“ – NE OTVARAJ

Prijave se dostavljaju na adresu: KSC „Mladost“ Visoko, Branilaca bb, 71300Visoko, a mogu se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka JU KSC „Mladost“ Visoko.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 032/735-861 (KSC „Mladost“ Visoko) i 032/732-546 (Općina Visoko).

U prilogu se nalazi: Obrazac prijave

http://visoko.gov.ba/…/usluge/javni-pozivi,-konkursi-i-ogla…

Direktor JU KSC “Mladost“ Visoko
Faruk Salčinović