Visočka lokalna vlast jednoglasno iza projekta Bosanskih piramida

NAČELNICA I OPĆINSKO VIJEĆE VISOKOG JEDNOGLASNO IZA PROJEKTA BOSANSKIH PIRAMIDA

U srijedu, 31. maja 2017., u Visokom je održana 8. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016.-2020.). Predsjedavajući Vijeća Visoko Bajro Fejzić je upoznao prisutne da sjednici prisustvuju, kao gosti ispred Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”, njen osnivač i direktor dr. Semir Osmanagić te član Upravnog odbora Mahir Hadžiahmetović (http://visoko.gov.ba/pregled-novosti/maj-2017/osma-sjednica-op%C4%87inskog-vije%C4%87a-visoko-obavje%C5%A1tenje.aspx).

Druga tačka dnevnog reda bila je usvajanje Strategije turizma Općine Visoko u periodu 2016.-2024. Tokom diskusije, šef kluba Nezavisne liste prof.dr. Izet Smajević, zahvalio je članovima Fondacije na prisustvu i zaključio da će u narednom periodu vladine i nevladine organizacije raditi zajedno na razvoju turizma u Visokom.

Semir Osmanagić je tokom diskusije istakao važnost usvajanja Strategije razvoja turizma kao prvog i najvažnijeg strateškog dokumenta Općine, čijoj su izradi doprinos dali predstavnici Fondacije, a iz kojeg će proizilaziti operativne aktivnosti. Predložio je dvije inicijative:

–        Da bude usvojen zaključak da Vijeće Općine Visoko pošalje prijedlog državnoj Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika da smanji obujam zaštićene zone na sjevernoj strani Bosanske piramide Sunca za dvostruko kako bi se moglo pristupiti arheološkim i naučnim radovima u tom području, a što bi dovelo do pojačanog interesa turista, volontera i istraživača za dolazak u Visoko;

–        Da Vijeće Općine Visoko proglasi “Arheološko-turistički park Ravne 2” parkom od značaja za Općinu Visoko.

Načelnica Opcine Visoko Amra Babić podcrtala je važnost izrade i usvajanja Strategije turizma za naredni period te uređenje čitave oblasti turizma i turističke infrastrukture na području Općine. Istakla je da podržava inicijative Fondacije.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Strategiju razvoja turizma, a zatim, opet jednoglasno, i obje inicijative Fondacije.

Na ovaj način su izabrani predstavnici Općine Visoko pokazali da bez rezervi stoje iza pozitivnih turističkih procesa koje generira Fondacija i najavili punu, iskrenu i sistematsku saradnju Općine i Fondacije.

 

piramidasunca.ba