Vijećnička inicijativa: Lokalnu cestu Buci-Kralupi-Gornja Bioča prekategorisati u regionalnu cestu II reda

VIJEĆNIK:  Emir Džafić

VIJEĆNIČKA INICIJATIVA: Podnosim inicijativu

za prekategorizaciju lokalne nekategorisane ceste Buci-Kralupi-Gornja Bioča u regionalnu cestu II reda

„Predlaže se Federalnom Ministarstvu prometa i komunikacija i Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona da u trenutnoj fazi pripreme nove ili izmjene postojeće Odluke o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste (Službene novine Federacije BiH, broj: 24/14) da kao nosioci ovih aktivnosti postojeću lokalnu cestu Buci-Kralupi-Gornja Bioča prekategorišu u regionalnu cestu II reda.“

 

OBRAZLOŽENJE:

Postojeća lokalna nekategorisana cesta Buci-Kralupi-Gornja Bioča  predstavlja veoma značajnu saobraćajnu vezu  Općine Visoko i Općine Ilijaš, odnosno Općine Novi Grad Sarajevo. Njena dužina je cca 9,5 km. Svojom dužinom ova lokalna ceste je   dijelom sa asfaltnim kolovozom 5,00 km koji je u prilično dobrom stanju i dijelom makadam oko 4,5 km. Prosječna širina asfaltnog kolovoza ja 4,5 metara.  Početak ove ceste je u Bucima, Općina Visoko na raskrsnici sa regionalnom cestom R-443  , a kraj u Ilijašu (lokacija Gornja Bioča) na raskrsnici sa novokategorisanom regionalnom cestom II reda R 951 tj.starom lokalnom cestom Stari Ilijaš-Luka-Bioča-Doljanska ulica-Ahatovićka-Dobroševička-Reljevska-spoj sa M113 . Ova cesta skraćuje put od naselja Buci, Goduša, Tušnići i Kralupi u Općini Visoko do Sarajeva kao glavnog grada, povezuje sjedišta dvije općine i više naselja sa brojem stanovnika znatno većim od 300, te ostvaruje vezu sa sportsko-rekreacionim lokalitetima i obrazovnim centrima. Prekategorizacijom navedene ceste u regionalnu cestu II reda stvaraju se preduslovi za bolji i brži privredni razvoj područja kroz koji ova cesta prolazi obzirom da je lokalno stanovništvo na ovom području (Kralupi, Buci,Goduša i Tušnjići)orjentisano na poljoprivrednu proizvodnju a svoje proizvode plasiraju u Sarajevu kao i poboljšanje kvaliteta i gustine cestovne mreže na ovom području. Posebno je bitno istaći da na području kojim prolazi ova cesta egzistira više privrednih subjekata sa većim brojem zaposlenih lica.

Prema Osnovnim mjerilima Uredbe o mjerilima i kriterijima za kategorizaciju javnih cesta, u regionalne ceste (RC) koje mogu biti I i II reda, kategorišu se:

a) priključne ceste kojima se autocesta spaja na regionalnu cestu kad je regionalna cesta prva javna cesta na koju se autocesta priključuje;

b) ceste koje povezuju sjedišta kantona s gradovima i općinskim sjedištima;

c) ceste koje povezuju sjedišta gradova i općina međusobno;

d) značajne ceste unutar područja preko kojih se ostvaruje veza grada ili gradskih dijelova s magistralnim cestama.

Prema Dopunskim mjerilima Uredbe za kategorizaciju javnih cesta u regionalne ceste (RC) odnose se na priključne ceste, koje povezuju magistralne i regionalne ceste sa:

a) riječnim lukama kantonalnog značenja;

b) aerodromima;

c) željezničkim stanicama;

d) robnim terminalima;

e) turističkim i sportsko-rekreacionim lokalitetima;

f) lokalitetima i građevinama ubilježenim u državnim registrima kao historijsko-kulturna ili prirodna baština;

g) naseljima većim od 300 stanovnika, s tim da je udaljenost početka naselja od kategorisane ceste veća od 500 m;

h) međudržavnim cestovnim graničnim prijelazima.

 

U regionalne ceste I reda kategorišu se javne ceste koje ispunjavaju maksimalne uslove za ovu kategoriju, a u regionalne ceste II reda one javne ceste koje ispunjavaju minimalne uslove za tu kategoriju.

Kako postojeća lokalna cesta Buci-Kralupi-Gornja Bioča ispunjava određene uslove za prekategorizaciju u regionalnu cestu II reda, molimo da se njena prekategorizacija obuhvati prijedlogom nove Odluke o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste.

Položaj lokalne ceste Buci-Kralupi-Gornja Bioča u funkciji povezivanja cesta iste ili više kategorije je prikazan na slijedećim slikama:

 

Slika 1. Položaj lokalne ceste Buci-Kralupi-granica Općine Visoko i Općine Ilijaš

 

Slika 2. Položaj lokalne ceste granica Općine Visoko i Općine Ilijaš-Gornja Bioča

 

 

Predlažem Općinskom vijeću Visoko da donese zaključak kojim usvaja inicijativu, te istu uputi nadležnim organima na dalji postupak.

 

Inicijativa upućena: Federalnom Ministarstvu prometa i komunikacija i Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona

 

 

 

NAPOMENA:

U skladu sa članom 156. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko vijećnik ima pravo uputiti vijećničku inicijativu. Ukoliko vijećnik uputi vijećničku inicijativu, obrazac se, nakon čitanja teksta vijećničke inicijative na sjednici Općinskog vijeća, predaje zapisničaru.