Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu za Projekt vodovod Visoko

67. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

PROŠIRENJE VODOVODNE MREŽE U KORIST STANOVNIKA VISOKOG

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu  za Projekt vodovod Visoko između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 4,5 miliona eura.

Sredstva su namijenjena proširivanju vodovodne mreže u Visokom, uključujući  građevinske radove u naseljima Gračanica, Moštre, Porječani, kao i obnovi preostalog dijela postojećeg distributivnog sistema u Visokom.

Realizacijom projekta riješit će se vodosnabdijevanje oko 4.000 stanovnika u naselju Gračanica, oko 6.000 stanovnika podsistema Moštre, oko 1.810 stanovnika podsistema Porječani, te ostalo stanovništvo općine Visoko obuhvaćeno rekonstrukcijom gradske vodovodne mreže. Očekuje se da će Projekt biti završen do l5. decembra 2019. godine.

Zajam je alociran na Federaciju BiH (Općina Visoko – JKP “Visoko” d.o.o.), s rokom otplate od 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda i EURIBOR kamatu.

Prijedlog ugovora s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je  ministar finansija i trezora.

 

AMERIČKA PODRŠKA JAČANJU VLADAVINE PRAVA U BiH   

 

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Pismo saglasnosti o provedbi zakona između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koje je provedbeni dokument ranije zaključenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu.

Na osnovu Pisma saglasnosti dvije države bi uspostavile i podržale projekte usmjerene na jačanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini, posebno na jačanje kapaciteta BiH u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država za provedbu Pisma namjere osigurat će sredstva u iznosu oko 3,7 miliona američkih dolara u narednih pet godina.

Ministarstvo sigurnosti dostavit će Pismo saglasnosti Predsjedništvu BiH u daljnju  proceduru u skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH o postupanju ministarstava upravnih organizacija i drugih institucija BiH prilikom preduzimanja aktivnosti i pokretanja postupaka u području međunarodnih odnosa koji imaju za cilj ostvarivanje međunarodne saradnje iz njihovog djelokruga, a za bh. potpisnika predložen je ministar sigurnosti.

 

VRAĆANJE DRŽAVLJANA BiH IZ NJEMAČKE

 

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Informacijom Ministarstva sigurnosti o aktivnostima BiH u prihvatu državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju iz Savezne Republike Njemačke u Bosnu i Hercegovinu na osnovu Evropskog hitnog putnog lista za povratak (EU – Laissez Passer).

Produžena je upotreba Evropskog hitnog putnog lista za povratak, koji izdaju nadležna tijela Savezne Republike Njemačke, a koji će važiti za bh. državljane prilikom njihovog povratka/deportacije/protjerivanja u BiH u dodatnom periodu od 90 dana, počevši od 1.8.2016. godine.

Ministarstvo sigurnosti pratit će ovaj proces i na jednoj od narednih sjednica informirati Vijeće ministara BiH o postupanju nadležnih bh. tijela, kako bi po isteku ovog roka BiH preuzela ovu aktivnost.

Prema Informaciji, 480 bh. državljana vraćeno  je u BiH od 10. decembra 2015. do 30. juna 2016. godine, od 3.903 koliko se, prema navodima nadležnih njemačkih tijela, nalazi u SR Njemačkoj u kategoriji ekonomskih migranata. Samo 166 osoba prihvaćeno je sa EU – Laissez Passer dokumentom, a 299 sa pasošom BiH, 12 sa ličnom kartom i tri s putnim listom. Istovremeno je odbijen prihvat 40 osoba zato što je provjerama utvrđeno da nisu državljani BiH.

 

NADLEŽNE INSTITUCIJE UKLJUČITI U SISTEMSKO UNAPREĐENJE OBLASTI IZDAVANJA CERTIFIKATA

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o izdavanju certifikata o zdravstvenoj ispravnosti koji prate pošiljke hrane neživotinjskog porijekla pri izvozu.

Agencija za sigurnost hrane BiH i Upravni odbor ove agencije zaduženi su da analiziraju  propise u ovoj oblasti te da, u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, za Vijeće ministara pripreme prijedlog za otklanjanje nedostataka u njihovoj implementaciji.

Vijeće ministara BiH na ovaj način, uz uključivanje i saglasnost svih nadležnih institucija,  želi sistemski unaprijediti oblast izdavanja certifikata o zdravstvenoj ispravnosti koji prate pošiljke hrane neživotinjskog porijekla.

 

POJEDNOSTAVLJENE PROCEDURE

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za javne nabavke BiH, donijelo je Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama, koji na jednostavniji način regulira nabavku određenih usluga.

Ovaj pravilnik je usaglašen sa zahtjevima iz odgovarajućih direktiva EU koje su bile na snazi u momentu donošenja Zakona o javnim nabavkama.

 

RJEŠENJE O POTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SAMOSTALNOG SINDIKATA

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Rješenje o potvrđivanju reprezentativnosti Samostalnog sindikata radnika u Radio-televiziji Bosne i Hercegovine, koji je ranije registriran na nivou Bosne i Hercegovine.

vijeceministara.gov.ba