Lokalne TemeCrna HronikaVelika pravna pobjeda JKP Gradska groblja Visoko: Sud poništio akt Federalnog ministarstva...

Velika pravna pobjeda JKP Gradska groblja Visoko: Sud poništio akt Federalnog ministarstva finansija i rješenje Porezne uprave FBiH

U predmetu dodatno utvrđenih poreznih obaveza, odlučujući o tužbi od 29.03.2023. godine Sud je 25.05.2023.godine donio presudu u kojoj se tužba JKP Gradska groblja uvažava, osporeni akt tuženog organa Federalnog ministarstva finansija Sarajevo od 15.02.2023. godine i rješenje Porezne uprave FBIH – Kantonalni porezni red Zenica od 22.01.2013. godine se PONIŠTAVAJU i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak.

Obrazloženje

Tužitelj JKP Gradska groblja d.o. Visoko, zastupan po punomoćenicima advokatima Ganić Kemalu i Vranac Mehmedu iz Visokog, podnio je dana 29.03.2023. godine Kantonalnom sudu tužbu na osnovu koje je sud zaključio da je u međuvremenu od donošenja prvostepenog rješenja pa do donošenja tuženog organa koje se tužbom osporava došlo do znatne izmjene činjeničnog stanja u ovom upravnom predmetu kako u pogledu osnova tako i u pogledu visine potraživanja.

Veliki doprinos ovakvoj upravnoj situaciji jeste i postupanje prvostepenog organa koji iz nepoznatih razloga nije prvenstveno blagovremeno žalbu dostavio tuženom organu, niti je blagovremeno obavijestio tuženi organ o tome da je nakon otvaranja stečajnog postupka nad tužiteljem izvršio prijavu svojih potraživanja u stečajnom postupku kako je to naveo u svom aktu od 31.01.2023. godine, zbog dega je sud zaključio da je predmetna tužba osnovana a da su i prvostepeno rješenje a i rješenje tuženog organa nepravilno i nezakonito doneseni na štetu tužitelja, pa je kao takve valjalo poništiti i predmet vratiti prvostepenom organu na ponovni postupak.

U ponovljenom postupku prvostepeni organ je dužan prvenstveno voditi računa o odredbama Člana 57. Zakona o upravnim sporovima, a u vezi sa tim voditi računa o obavezujućim uputama i pravnim shvatanjima iz presude Vrhovnog suda FBIH Sarajevo od 15.12.2022. godine kao i o pravnim shvatanjima iz ove presude, voditi računa o načelu materijalne istine iz Člana 7. u vezi sa članom 133. Zakona o upravnom postupku, te u cilju pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja obaviti ponovni inspekeijski nadzor kod tužitelja ili zakazati usmenu raspravu na koju pozvati predstavnika tužitelja i punomočenika tužitelja te na osnovu raspoložive dokumentacije utvrditi pravo stanje stvari koje se odnosi na potra2ivanje prvostepenog organa prema tužitelju a iz spornog kontrolisanog perioda od 31.10.2007. do 31.10.2012. godine.

Pri tome svakako voditi računa o postupcima i radnjama koje je preduzeo prvostepeni organ u odnosu na tužitelja u provedenom stečajnom postupku, voditi računa o provedenom stečajnom postupku, kao i o tome da je prvostepeni organ u tom postupku već prijavijivao svoja potraživanja u iznosu navedenom u aktu od 31.01.2013. godine, pri tome voditi računa o svim materijalno – pravnim propisima na osnovu kojih je u dosadašnjem toku postupka rješavana ova upravna star, te svakako voditi računa i o odredbi člana 73. Zakona o poreznoj upravi FBiH a sve iz razloga utvrđivanja eventualnog nastupanja zastare navedenih potraživanja.

Dakle u ponovljenom postupku utvrditi pravo stanje stvari pribavljanje činjenica i dokaza, sve činjenice i dokaze cijeniti pojedinačno i u međusobnoj povezanosti, izvesti pravilan zaključak u pogledu činjeniènog stanja te donijeti pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku.

Visoko.co.ba


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE