Utvrđene brojne anomalije u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata Federacije BiH

Finansijsko-informatička agencija (FIA) je upoznala nadležne institucije u Federaciji  Bosne i Hercegovine sa uočenim anomalijama u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata FBiH. FIA je 01. septembra/rujna 2017. godine omogućila da podatke iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata Federacije BiH (JRR) mogu da koriste predstavnici institucija, organizacija, poslovnih subjekata i drugih zainteresovanih strana.

Zaključno sa 10. oktobrom/listopadom 2017. godine, prema podacima dostavljenim od strane banaka u FBiH, u JRR-a je registrirano 99.008 poslovna subjekta  sa 195.407 računa, od kojih 23.851 poslovnh subjekata sa 50.195 blokiranih računa.

Broj blokiranih poslovnih subjekata do 01.01.2017. godine iznosi: 23.091 odnosno 48.625 blokiranih računa što znači da broj blokiranih poslovnih subjekata od 01.01.2017. godine je 760 sa 1.543 računa.

U inicijalnom JRR-u dostavljeno je 11.628 računa sa greškom koji nisu ušli u Registar, ažuriranjem podataka od strane banaka 01.10.2017. godine broj računa koji nije ušao u Registar je smanjen na 2.734 računa. Uočeno je i da postoji 1.672 poslovnih subjekata sa 3.027 računa koji imaju aktivan glavni račun i jedan ili više blokiranih računa.

Provođenjem kontrola, uočene je da su u JRR  evidentirana 153 poslovna subjekta sa 619 računa za stečaj i neki drugi račun, a prema odredbama Zakona o stečajnom postupku („Službene novine FBiH“, broj 29/03) član 89. definisano je stavom 1. da “danom otvaranja stečajnog postupka gase se računi stečajnog dužnika i prestaju prava lica koja su bila ovlaštena da raspolažu imovinom stečajnog dužnika na tim računima”, stavom 2. “stečajni upravnik otvorit će nove račune stečajnog dužnika i odrediti lica koja će biti ovlaštena da raspolažu sredstvima na tim računima” i stavom 3. “sredstva s ugašenih računa prenijeti će se na nove račune“.

Uvidom u JRR dva i više računa organizacionih dijelova evidentirano je u 76 poslovnih subjekata sa 2.740 računa, a prema odredbama Zakon o unutrašnjem platnom prometu FBiH iz 2015. godine: „kod jedne ovlaštene organizacije poslovni subjekt može imati otvoren samo jedan račun za redovno poslovanje u konvertibilnim markama i po jedan račun za svaki organizacioni dio“.

Više računa za redovno poslovanje u JRR-u je evidentirano u 138 poslovnih subjekata sa 2.677 računa što je također u suprotnosti sa odredbama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Kontrolom računa finansijske konsolidacije (“F” vrste računa) sa uslovom da poslovni subjekt posjeduje finansijsku konsolidaciju i drugu vrstu računa aktivnu ustanovili smo da postoje četiri poslovna subjekta u FBiH sa 11 računa.

U JRR nalazi se i 369 poslovnih subjekata sa 1.161 računom koji su označeni kao nerezidenti sa neodređenim Jedinstvenim identifikacionim brojem.

 

Vrsta računa Broj poslovnih subjekata Broj računa
 

Dva i više glavnih računa

15.05.2017.

01.06.2017.

1.936

1.360

4.874

3.891

01.10.2017. 2 21
 

Bez glavnog računa

15.05.2017.

01.06.2017.

24.599

16.619

40.011

30.894

01.10.2017. 341 480