Uskoro nova šetnica u centru grada: Nastavljeni radovi na uređenju obaloutvrda na ušću rijeka Bosne i Fojnice

Uskoro nova šetnica u centru grada: Nastavljeni radovi na uređenju obaloutvrda na ušću rijeka Bosne i Fojnice

Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save i izvođač radova Termobeton d.o.o. Breza danas su potpisali Ugovor za nastavak radova na uređenju rijeke Bosne na ušću rijeke Fojnice u Visokom.

Vrijednost ovog projekta je 247. 507, 65 KM a njime je planirano uređenje lijeve obale rijeke Bosne i desne obale rijeke Fojnice oblogama od betonskih prizmi na kosinama obalnog pojasa.

Obaloutvrda17

Kako je rekao Mirza Bezdrob, rukovodilac Sektora za realizaciju projekata u Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo, trenutno se izvode radovi na polaganju šestougaonih betonskih prizmi na već armirani betonski zid visine 1,5 metara, dužine 360 metara u nagibu 1:2,5. Na kosine je potrebno staviti i nereciklirani geotekstil. U koritu je planirana izgradnja kamenih stabilizacionih pragova i to 4 komada na Fojnici i 2 komada na Bosni. Do vrha kosine u istom nagibu vrši se humuziranje.

Obaloutvrda5

Nakon kosine a prije šetnice, planiran je zaštitni pojas na kojem je, u kasnijem periodu, planirano postavljanje rasvjete i instalacija i mobilijara za šetnicu.

Šetnica će biti širine 2 metra, popunjena sa 10 cm pješčane posteljice, ograđena ivičnjacima.

Radovi će se izvoditi prema projektnom rješenju Higracom d.o.o. Sarajevo, a prema odobrenju za građenje koje je pribavila Gradska uprava Visoko.

„Finansijer ovog projekta je Agencija za vodno područje rijeke Save, stoga se u ime gradonačelnice i Gradske uprave Visoko zahvaljujem Agenciji, direktoru Sejadu Deliću i izvršnom direktoru Mirzi Bezdrobu na dugogodišnjoj saradnji koja je rezultirala projektima izgradnje obaloutvrda na području grada Visoko, kazao je Emir Fejzović, pomoćnik gradonačelnice za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.“

Rok za realizaciju projekta je 120 radnih dana od dana uvođenja izvršioca u posao.

Agencija za vodno područje rijeke Save provela je tendersku proceduru. Nadzor nad izvođenjem radova obavlja IPSA Institut d.o.o. Sarajevo.

„Nadam se da će svi radovi biti završeni u zadanom roku i da će uskoro svi građani moći uživati u ovom prelijepom ambijentu. Nećemo stati na ovim projektima. Već smo u fazi pripreme projekta izgradnje obaloutvrde, kolektora i šetnice ispod Spomen parka, kao i drugih projekata o kojima ćemo javnost blagovremeno informisati “ dodao je Fejzović.

Press Grada Visoko