Udruženje Mladi Volonteri

MladiVolonteriVisokoUdruženje „Mladi Volonteri“ je apolitična, neprofitna, volonterska i humanitarna organizacija.Udruženje se osniva sa misijom da promoviše volonterizam, civilni aktivizam, omladinski i humanitarni rad, na području Bosne i Hercegovine.
Vizija udruženja:Udruženje podstiče i koordinira volonterizam, civilni aktivizam, omladinski i humanitarni rad svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

Pomaže u promociji volonterizma, civilnog aktivizma, omladinskog i humanitarnog rada; usmjerava svoje aktivnosti na prevenciju svih oblika rasne, polne, etnonacionalne i druge diskriminacije;
Preduzima svoje aktivnosti radi unapređenja kulturnog i zabavnog života mladih; pomaže u promociji bosanskohercegovačke kulture i tradicije;
Preduzima aktivnosti sa ciljem očuvanja čovjekove okoline i unapređenja ekološke svijesti, na način da pokreće raznovrsne ekološke akcije;
Pruža pomoć starim i iznemoglim osobama, te djeci bez jednog ili oba roditelja ili staratelja, organizovanjem raznovrsnih humanitarnih akcija; organizuje seminare, treninge, konferencije i druge oblike edukacije i razmjene iskustava i znanja između članova Udruženja; razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima i organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Adresa:Kovacica  2,  71300 Visoko,
Telefon:
Mobilni:+387/61/757-604
Web: www.mladivolonteri.org
E-mail: volonteribih@gmail.com

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus