U ZDK u 2018. godini na evidenciji 87.185 zaposlenih osoba

Prema Informaciji o stanju u oblasti zapošljavanja koju je prihvatila Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Porezna uprava FBiH evidentirala je u 2018. godini na području ZDK ukupno 87.185 zaposlenih osoba. U 2017. broj zaposlenih prema evidenciji Porezne uprave iznosio je 82.854 osobe, dok je prema podacima Federalnog zavoda za statistiku taj broj bio 75.299.

Zaključno sa septembrom 2018. godine na području ZDK evidentirano je 58.647 nezaposlenih osoba, od čega je 33.409 žena ili 56,9 posto. Najveći broj nezaposlenih je prijavljen u gradu Zenica 19.576 ili 33,38 posto, općini Zavidovići 6.611 ili 11,27 posto, općini Visoko 6.384 nezaposlenih osoba ili 10,88 posto, a u općini Kakanj 6.139 ili 10,46 posto.

Prema informaciji koju je sačinilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, pretpostavlja se da se čak 47.377 osoba nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje zbog ostvarenja prava na zdravstvenu zaštitu, odnosno aktivno traženje posla nije njihov prvenstveni cilj.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u periodu 2015-2018. nastavila sa sufinansiranjem projekata i programa od značaja za smanjenje broja nezaposlenih na području ovog kantona. Poticani su programi Službe za zapošljavanje, projekti zapošljavanja i samozapošljavanja po općinama, podizanje konkurentnosti, zapošljavanje mladih, boračkih populacija i žena, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija radnika, zapošljavanje pripravnika…

Zaključeno je kako je s ciljem smanjenja broja nezaposlenih osoba, odnosno povećanja broja zaposlenih u Zeničko-dobojskom kantonu, potrebno nastaviti aktivnosti ne samo na stvaranju ambijenta za nova radna mjesta, nego je potrebno poticati poslodavce da zadrže nivo postojeće zaposlenosti. Kako bi se ovi ciljevi ostvarili nužno je nastaviti aktivnosti na provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja, poticati zapošljavanje u poljoprivredi, unaprijediti usklađenost obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada, razvijati nove programe prekvalifikacija i stručnog osposobljavanja, poticati otvaranje radnih mjesta kroz privlačenje stranih investicija, povećati izdvajanja za podršku zapošljavanju, jačati poduzetničku inicijativu kod mladih.

Također, zaključeno je kako je potrebno unaprijediti sistem vođenja evidencija u Službi za zapošljavanje tako poslodavci mogu dobiti informacije o kompetencijama i vještinama svake nezaposlene osobe, animirati poslodavce da poštuju zakonsku obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, predlagati projekte zapošljavanja kroz projekte javno-privatnog partnerstva, kao i pojačati aktivnosti inspekcije rada na suzbijanju rada na crno.

Press služba ZDK