U trgovini, uslugama i prerađivačkoj industriji najviše poslovnih subjekata

U Federaciji BiH je zaključno sa 31. decembrom 2019. godine bilo 60.794 poslovnih subjekata-pravnih osoba i 52.161 obrtnik, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Među pravnih osobama najviše je društava sa ograničenom odgovornošću 37.611, dioničkih društava ima 584, a društava sa neograničenom solidarnom odgovornošću 19.
Ostatak čine subjekti sa ostalim pravnim oblicima organizaovanja, ukupno 22.580.

Prema statistici, najviše pravnih osoba registrovano je u trgovini na veliko i malo 14.312 i ostalim uslužnim djelatnostima 12.680. Prerađivačka industrija broji 6.199 subjekata, umjetnost, zabava i rekracija 4.662, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 3.913, građevinarstvo 3.090 , itd.

Među dioničkim društvima prerađivačka industrija je vodeća sa ukupno 195 društava, u trgovini ih ukupno ima 75, u građevinarstvu 66, u finansijskim i djelatnostima osiguranja 65, itd.

Od nešto više od 52 hiljade obrtnika, najviše ih se bilježi u trgovini 12.546, slijedi hotelijerstvo i ugostiteljstvo sa 9.678, potom prerađivačka industrija 6.849, poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 5.060, prijevoz i skladištenje 4.414, itd.