U poljoprivredne poticaje uključeni i proizvođači jagode u ZDK

BAŠIĆ: U POLJOPRIVREDNE POTICAJE UKLJUČENI I PROIZVOĐAČI JAGODE

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK ove godine je za poticaje u poljoprivredi opredijelilo 3 miliona KM. Iznos je na nivou prošlogodišnjeg i omogućava kontinuitet u realizaciji svih mjera poticaja koje su do sada pokazale zadovoljavajuće rezultate. U prvom planu su vrste proizvodnji koje su zauzele lidersku poziciju u Federaciji BiH, a to su peradarstvo i proizvodnja jagodičastog voća – maline i kupine. Novina je da će poticaje ove godine moći koristiti i proizvođači jagode.

“S obzirom da su se proizvodnjom maline u prethodnom periodu uglavnom bavila fizička lica kojima to nije osnovna djelatnost, a da se proizvodnja pokazala veoma ovisnom od niza faktora koje nije moguće kontrolisati i da je zbog toga ova proizvodnja veoma rizična, u poticaje su uključeni proizvođači jagode proizvedene po principima organske proizvodnje. Ministarstvo je stava da se u narednom periodu poticaji u ovoj proizvodnji moraju postepeno usmjeriti samo prema proizvođačima kojima je to osnovna djelatnost”, kazao je resorni ministar Mirnes Bašić.

Programom utroška sredstava koji je ove sedmice usvojila Vlada ZDK, unutar podrški za registrovane farme goveda, osim dosadašnjih, planirani su poticaji i za registrovane farmere koji nisu uključeni u organizovani otkup mlijeka i koji to mogu ostvariti pod određenim uslovima. 

Pored toga, planirani su poticaji za neke vrste poljoprivrednih proizvodnji za koje postoje potrebni uslovi, a koje se pokazuju dugoročno opravdanim, kao što je proizvodnja feferona. Također, u program su uvrštene proizvodnja presadnica i organizovana proizvodnja šampinjona.

U skladu sa dugoročnim opredjeljenjem ovog ministarstva, naglašena je potreba daljeg razvoja plasteničke i stakleničke proizvodnje, kao i povećanju rashladnih kapaciteta za skladištenje jagodičastog voća i povrća, planiranjem kapitalnih ulaganja u nabavku opreme za hladnjače.

Usvojena su i dva programa u oblasti veterinarstva – Program utroška sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja i Program utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području ZDK, a ukupan iznos planiranih sredstava je 400.000,00 KM. Ovim programima su planirane obavezne mjere zdravstvene zaštite životinja, kao i mjere veterinarskog javnog zdravstva koje se provode u cilju očuvanja zdravlja životinja i ljudi. Treba napomenuti da je posebna pažnja posvećena kontroli zdravlja vimena životinja čije se mlijeko stavlja u javnu potrošnju, kao važnom elementu u lancu ishrane. Za provođenje ovih mjera planirana su sredstva u iznosu od 92.000,00 KM.

Osim toga, planirano je sufinansiranje implementacije Programa samokontrole i sistema HACCP kod svih subjektima u poslovanju sa hranom koji su registrovani kao obrti i koji posjeduju veterinarski kontrolni broj. Planirani iznos sredstava je 120.000,00 KM.

Vlada ZDK usvojila je i Program utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 KM, te Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2019. godinu, u iznosu od 1.125.400,00 KM.

Press služba ZDK