Stambeno zbrinjavanje boraca – isplata dodijeljenih sredstava za Visoko

Nakon provedenog Javnog oglasa za ostvarivanje prava na pomoć/dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja u 2019. godini, a na osnovu Obavijesti Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/03-3-2-14-939/19 od 08.01.2020. godine, utvrđena je lista 18. korisnika sa područja grada Visoko koji su ostvarili pravo na pomoć u rješavanju stambenog pitanja za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 117.500,00 KM (slovima: stotinusedamnaesthiljadaipetsto i 00/100 KM).

Obavještavaju se korisnici sa liste da će se uplata sredstava izvršiti danas 13.01.2020. godine na transakcijske račune.

Ime i prezimeKategorijaNamjenaIznos odobrenih sredstava
Zerdo MuhamedDBsufinansiranje legalizacije stambenog objekta3.500,00
Mušinbegović SeminRVIkupovina stambenog objekta10.000,00
Softić JusufRVIizgradnja stambenog objekta8.000,00
Sudžuka MidhatDBizgradnja stambenog objekta6.000,00
Šabanović HajrudinDBizgradnja stambenog objekta8.000,00
Berhamović JusufDBsanacija stambenog objekta7.000,00
Breščić SenadDBkupovina stambenog objekta8.000,00
Džanko MuhamedDBsufinansiranje legalizacije stambenog objekta3.000,00
Korman ElminDBkupovina stambenog objekta8.000,00
Kukolj FatimaSUDBkupovina stambenog objekta5.500,00
Kvakić HalidDBizgradnja stambenog objekta8.000,00
Lemeš ZahidDBkupovina stambenog objekta7.000,00
Mušija AmraDPBkupovina stambenog objekta9.000,00
Bešić SadetaSURVIsanacija i adaptacija stambenog objekta4.000,00
Halilović IdrizDBsanacija i adaptacija stambenog objekta3.500,00
Rizvanović EldinDBsanacija i adaptacija stambenog objekta6.000,00
Uzunalić MustafaPPBsanacija i adaptacija stambenog objekta4.000,00
Zilić HajrudinDBsanacija i adaptacija stambenog objekta9.000,00

PRESS GRADA VISOKO