Sretan rođendan Zenaidi Karavdić

Mr. sc. Zenaida Karavdić

Datum i mjesto rođenja: 12. 3. 1979. godine, Sarajevo
Adresa: Špiljakova 7, 71300 Visoko

Naučna oblast

Dijalektologija, sintaksa, historija jezika

Obrazovanje:

2016– Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Poslijediplomski doktorski studij iz povijesti hrvatskoga jezika i dijalektologije

2014. magistar lingvističkih nauka Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet (tema magistarskog rada: Sintaksičke osobine ijekavskošćakavskoga govora Sarajeva)

2004/05. profesor bosanskog jezika i književnosti naroda BiH i profesor književnosti naroda BiH i bosanskog jezika Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet.

 

Radno iskustvo:

2015– viši stručni saradnik, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu

2008–2014. lektor za bosanski jezik, Internacionalni Burch Univerzitet

2008–2011. asistent spoljni saradnik, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2007–2015. stručni saradnik za poslove izdavačke djelatnosti, tehnička podrška Nacionalnoj komisiji Bosne i Hercegovine za Općeslavenski lingvistički atlas, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

2005/06. profesor bosanskog jezika i književnosti, „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ u Lješevu, Ilijaš

 

Posebne kvalifikacije:

2014–2016. Potpredsjednik Udruženja za primijenjenu lingvistiku Bosne i Hercegovine (The Association for Applied Linguistics in Bosnia and Herzegovina – AALBiH)

2004. Stipendista DAAD-a

Član Slavističkog kongresa BiH

 

 

BIBLIOGRAFIJA

 

Udžbenik:

1. Bosanski jezik kao strani jezik, International Burch University, Sarajevo, 2011.

 

Knjige (koautorstvo):

1. Šekli, Matej (ur.): Med Slovani / Among The Slavs, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana 2017. (Author of the translation/adaptation for Bosnian)

2. Brozović, Dalibor, Halilović, Senahid, Baotić, Josip, Remetić, Slobodan, Bulić, Refik, Dragičević, Milan, Ćerić, Snježana, Karavdić, Zenaida: Materijal bosanskohercegovačkih punktova za Općeslavenski lingvistički atlas (OLA). Dio 5. Turankoy, Turska. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Građa knj. XXIX, Centar za leksikologiju i leksikografiju knj. 1, I–V, Sarajevo 2010, 2449–2634.

 

Radovi u časopisima:

1. Pravopis u elektroničkim medijima / The orthography in electronic media, Književni jezik 26/1–2, Institut za jezik, Sarajevo, 2015, 127–144. http://www.izj.unsa.ba/files/2015-26-1-2/8-ZenaidaKaravdic.pdf

2. O Povelji Kulina bana – „Bez’ v’sega z’loga primysla“ / About Povelja Kulina bana – „Bez’ v’sega z’loga primysla“, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja XXXVI, Sarajevo 2009, 121–152. http://www.anubih.ba/godisnjak/izdanja/Godisnjak%2038.pdf

3. Konceptualna analiza smrti na primjeru pjesme Modra rijeka Maka Dizdara / Conceptual analysis of death on the example of Mak Dizdar’s poem Modra rijekaZbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici 6, Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2008, 261–267. http://ff.unze.ba/zbornici-radova/

4. Značaj sevdalinke za frazeologiju bosanskoga jezika / Significance of the sevdalinka for the phraseology of Bosnian language, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, XXXV, Sarajevo 2008, 245–255. http://www.anubih.ba/godisnjak/izdanja/Godisnjak%2037.pdf

5. Tipovi strukturno nepotpunih prostih rečenica u bosanskom jeziku, Pismo IV/1 Bosansko filološko društvo, Sarajevo 2006, 115–129. https://www.scribd.com/document/201604205/Pismo-4

6. Figure ponavljanja u poeziji Envera Čolakovića, Simpozij „Književni i prevodilački rad Envera Čolakovića“, Zagreb, 9.–10. 12. 2005. Bošnjačka pismohrana, sv. 6, br. 21–22, BNZH, Zagreb 2006, 262–266. http://issuu.com/mirsad/docs/pismohrana_2006_-_21-22

 

Radovi u zbornicima:

1. Direktni objekat u bosanskim poveljama i krajišničkim pismima / Obligatory complement to the verb in old Bosnian documents and letters, Zbornik radova VI međunarodnog naučno-stručnog skupa Jezik – književnost – kultura (Zenica, 12. i 13. 05. 2016. godine), Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica 2017, 103–127. https://ff.unze.ba/zbornici-radova/

2. Evaluacija naučnog djela prof. dr. Asima Pece u svjetlu savremenih lingvističkih istraživanja / Evaluation of prof. dr. Asim Peco’s scientific work in the light of modern linguistic research, Zbornik radova. Naučni skup Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, Mostar 2016, 549–561. (u koautorstvu s H. Ćatovićem)

3. Dosadašnja proučavanja sintakse bosanskohercegovačkih govora / Previous study of syntax of Bosnian-Herzegovinian speeches, Zbornik radova s Drugog simpozija o bosanskom jeziku, Sarajevo, 12–13. 3. 2014, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2016, 183–267.

4. Sintaksičke osobenosti ciklusa pjesama „Radimlja“ Maka Dizdara / Syntactic characteristics of Mak Dizdar’s cycle of poems „Radimlja“, Slovo o Maku Dizdaru. Zbornik radova, Fakultet humanističkih nauka, Mostar 2013, 321–334. https://www.scribd.com/doc/186786888/Slovo-o-Maku-Zbornik-Radova

5. Kako sastaviti test iz bosanskog kao stranog jezika / How to make the test for the exam of the foreign languageIV Međunarodni naučno-stručni skup „Edukacija za budućnost“, Zbornik radova, Zenica, 24. i 25. 05. 2012. godine, Pedagoški fakultet, Zenica 2013, 677–688. http://ff.unze.ba/zbornici-radova/

6. How to Make the Test for the Exam of the Foreign Language,2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’12), 4–6 May 2012Sarajevo. http://eprints.ibu.edu.ba/id/eprint/1045

7. Nefokusirani intervju i naknadno popunjavanje upitnika kao metod dijalektološke sintakse / Non-focus method and postponed filling of detailed questionnaire as a method of dialectological syntaxis, Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1), Lingvistika, Sarajevo 2012, 391–398. http://www.slavistickikomitet.ba/zbornik1/#/8

8. To write a textbook for „little language“, 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’11), 5–7 May 2011, Sarajevo, 301–306. http://eprints.ibu.edu.ba/id/eprint/680

9. Sintaksostilističke odlike Derviša i smrti i Tvrđave / Syntactic stylistics features of Dervish and the death and Fortress, Međunarodni skup Meša Selimović – dijalog s vremenom između istoka i zapada, Universite Paris IV, Sorbonne, UFR d’etudes slaves, Pariz, novembar 2010, Meša Selimović – dijalog s vremenom između istoka i zapada, Šahinpašić, Sarajevo 2011.

10. Poštapalice i uzrečice u bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku / Catchphrases in Bosnian, Croatian, Montenegrin and Serbian, Njegoševi dani IIIMeđunarodni naučni skup, Nikšić 1–3. septembra 2010, Nikšić 2011, 357–373.

11. Komparativna sintaksa bosanskog, crnogorskog, hrvatskog i srpskog jezika / Comparative syntax of Bosnian, Montenegrin, Croatian and Serbian, Njegoševi dani IIZbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Nikšić 2010, 357–366.

12. Silazni akcenti i dužine – norma i stvarno stanje / Descending accents and lengths in the Bosnian language – standards and the real state, Njegoševi dani I.Zbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, Nikšić 2009, 407–419.

13. Primjena norme u udžbenicima bosanskog jezika do trećeg razreda devetogodišnje osnovne škole / Applying the orthograph norm in Bosnian language textbooks to the third grade of a nine-year school, međunarodni naučno-stručni skup “Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole”, Zenica, 29. i 30. 05. 2008. godine,Zbornik radova, Zenica 2008, 289–301. http://ff.unze.ba/zbornici-radova/

 

Sudjelovanje na skupovima:

1. The Slavic Genitive in Bosnian Language, The Twelfth Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society, University of Ljubljana, September 21–24, 2017.

2. Primjena norme u pisanim medijima, SALK, Sarajevo 2009.

Prijedlog za izmjenu ortografske i ortoepske norme vezano za ijekavske reflekse jat-a, SALK, Sarajevo 2007.

izj.unsa.ba