Sretan rođendan Melini Pirija

Sretan rođendan Melina Halilović – Pirija

U Općinskom vijeću Visoko saziv 2016 – 2020. godina

Melina (Mugdim) Halilović rođena je 29. januara 1987. godine u Visokom, gdje je i odrasla. Završila je srednju školu u Visokom i trenutno je na vanrednom studiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Odsjek za socijalni rad.
Svoje bogato poslovno iskustvo sticala je radeći u nevladinom sektoru. Još kao srednjoškolka pridružila se radu nevladinih organizacija na području općine Visoko.
Posebno se posvetila radu u organizaciji Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“ Visoko jer je i sama pripadnica romske populacije. Dugi niz godina je radila na projektima vezanim za obrazovanje romske djece s posebnim osvrtom na djevočice. Radila je na osnaživanju žena, djece i omladine iz romske zajednice, njihovom opismenjavanju, buđenju svijesti o važnosti školovanja djece, kao i značaju njihove uloge u porodici i društvu, ekonomskom jačanju žena i zajednice, te na raznim zdravstveno-preventivnim programima. Jedna je od pokretača i učesnica pri izradi lokalnih akcionih planova.
Također, kroz dugogodišnji rad u ovoj organizaciji bila je prepoznata i od strane drugih nevladinih organizacija a posebno međunarodnih koje su je naknadno angažirale na raznim projektima. Pri međunarodnoj organizaciji World Vison bila je angažirana na projektima vezanim za obrazovanje i zdravstvo. Učesnica je raznih seminara, treninga i obuka, kako u BiH tako i širom Evrope.
Članica je Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH. Nadležnost Odbora je da između ostalog raspravlja o svim značajnim strategijama, prati provođenje istih te predlaže aktivnosti u svrhu efikasnije realizacije Dekade inkluzije Roma.