Sretan rođendan Elvedinu Šabanoviću

Mr. sci. Elvedin Šabanović

Rođen je 28. 10. 1981. godine

U mjesecu septembru 2013. g. stekao zvanje magistra nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Doktorant na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli i pred sticanjem zvanja doktora prirodnih nauka.
Bio zaposlen u Gimnaziji „Visoko“ u Visokom kao profesor.
Radi kao asistent na Pririodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Trenutno obnaša funkciju direktora Javne ustanove “Zavičajni muzej“ Visoko u Visokom.
Vijećnik u aktualnom sazivu Općinskog vijeća Visoko. Oženjen.
Osnovno obrazovanje stekao je u OŠ Mula-Mustafa Bašeskija u Donjem Moštru. Zatim se upisuje u Opću Gimnaziju Visoko u Visokom koju završava 2000/01 školske godine. Potom se upisuje na Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, na Odsjek za biologiju, opći smjer. Diplomirao je aprila, 2007. godine na katedri za Ekologiju i biogeografiju odbranivši rad na temu “Pojava konverzije močvarnih staništa u Bosni i Hercegovini na primjeru lokaliteta u Očazima kod Visokog“.
Odlukom Voditelja Postdiplomskog studija bioloških nauka, nakon pregleda dostavljenih dokumenata traženih na Konkursu za upis na Postdiplomski studij bioloških nauka, objavljenog u dnevnom listu Dnevni Avaz od 6.10.2007. godine odobrena mu je molba za upis. Dana, 04.09.2013. odbranio je magistarski rad na temu “Ekološka evaluacija konverzije staništa Općine Visoko“ pod voditeljstvom mentora, prof.dr. Senke Barudanović.
U periodu 2012-2016 obavljao funkciju predsjednika udruženja “Ekologika“ iz Visokog. Potpredsjednik je kantonalnog Udruženja biologa Zeničko-dobojskog kantona.
Autor je niza naučnih publikacija te učesnik nekoliko naučno-istraživačkih projekata. Najnovije naučno izdanje u 2017. godini, Univerzitetski je udžbenik za studente biologije i farmacije sa naslovom “Ljekovite biljne vrste na Visočici.

Visoko.ba