Sretan rođendan Elvedinu Šabanoviću

mr. sci. Elvedin Šabanović

Rođen je 28. 10. 1981. godine.

U mjesecu septembru 2013. g. stekao zvanje magistra nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Doktorant na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli i pred sticanjem zvanja doktora prirodnih nauka.

Bio zaposlen u Gimnaziji “Visoko“ u Visokom kao profesor.

Radi kao spoljni saradnik na Pririodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

U periodu 2017-2019 obavljao funkciju direktora Javne ustanove “Zavičajni muzej“ Visoko u Visokom.

U periodu 2012-2016 obavljao funkciju predsjednika udruženja “Ekologika“ iz Visokog.

Aktualni je potpredsjednik je kantonalnog Udruženja biologa Zeničko-dobojskog kantona.

Trenutno zaposlen kao profesor biologije.

Bio je vijećnik Općinskog/Gradaskog vijeća Visoko.

Oženjen suprugom Eminom.

Osnovno obrazovanje stekao je u OŠ Mula-Mustafa Bašeskija u Donjem Moštru. Zatim se upisuje u Opću Gimnaziju Visoko u Visokom koju završava 2000/01 školske godine. Potom se upisuje na Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, na Odsjek za biologiju, opći smjer. Diplomirao je aprila, 2007. godine na katedri za Ekologiju i biogeografijuodbranivši rad na temu “Pojava konverzije močvarnih staništa u Bosni i Hercegovini na primjeru lokaliteta u Očazima kod Visokog“.

Odlukom Voditelja Postdiplomskog studija bioloških nauka, nakon pregleda dostavljenih dokumenata traženih na Konkursu za upis na Postdiplomski studij bioloških nauka, objavljenog u dnevnom listu Dnevni Avaz od 6.10.2007. godine odobrena mu je molba za upis. Dana, 04.09.2013. odbranio je magistarski rad na temu “Ekološka evaluacija konverzije staništa Općine Visoko“ pod voditeljstvom mentora, prof.dr. SenkeBarudanović.

Učesnik je velikog broja javnih predavanja i autor je niza naučnih publikacija te učesnik nekoliko naučno-istraživačkih projekata. Najnovija naučna izdanja u 2017. i 2018.godini su, Univerzitetski udžbenik za studente biologije i farmacije sa naslovom “Ljekovite biljne vrste na Visočici te priručnik “Biološki rječnik“ u izdanju Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo.

Kratki izvod iz bibliografije:

Šabanović E., Bektić S. (2017): Ljekovite biljne vrste na Visočici. Prvo izdanje. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli i Javna ustanova Zavičajni muzej u Visokom. Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo.

Boškailo A., Đug S., Medar A., Šabanović E., Boškailo S. (2018): Biološki rječnik. Javna ustanova Karađoz-begova medresa u Mostaru i Javna ustanova Zavičajni muzej u Visokom. Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo.

Šabanović E. (2007): Pojava konverzije močvarnih staništa u Bosni i Hercegovini na primjeru lokaliteta u Očazima kod Visokog. Diplomski rad. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Katedra za ekologiju i biogegografiju, Sarajevo.

Šabanović E. (2010): Globalna perspektiva proučavanja biodiverziteta – negativni uticaji. Drugi međunarodni kolokvij “Biodiverzitet – Teorijski i praktični aspekti“. Posebna izdanja/Specialeditions CXLVIII. Department of Natural Sciences and Mathematics. Zbornik radova/Proceedings 22, p. 249-267.  Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

Šabanović E.,Fejzić Dž., (2011): Inventarizacija divljih deponija otpada uz postojeće vodotokove na području općine Visoko. Asocijacija mladih Stranke Demokratske Aktivnosti u Visokom, Visoko.

Šabanović E. (2013): Ekološka evaluacija konverzije staništa općine Visoko. Magistarski rad. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Katedra za ekologiju i biogeografiju, Sarajevo.

Šabanović E.,Barudanović S. (2015): Ekosistemska raznolikost područja centralne Bosne. SBERS 2015. Zbornik trećeg Simpozijuma biologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12-14. novembra, Banja Luka  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Šabanović E., Sarajlić N., Boškailo A. (2017). Flora orhideja na prostorima sa značajnim kulturno-historijskimnaslijeđem. Peti naučni skup sa međunarodnim učešćem “5. juni – Svjetski dan zaštite okoliša”, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać.

Boškailo A., Ademović E., Mašić E., Šabanović E. (2017): Invazivna flora šire okoline grada Stoca. Časopis za obrazovanje, nauku i kulturu „Educa”, vol. X. Mostar. 

Bektić S., Mustafić M., Huseinović S., Šabanović E. (2017): Uticaj nadmorske visine staništa na sadržaj ukupnih antocijana u plodovima šumske jagode (Fragariavesca L.). ConferenceProceedings 9th Research/ExpertConference with International participationQuality 2017, p. 99-102. Zenica.

Huseinović S., Bektić S., Sulejmanović H., Šabanović E. (2017): Određivanje taksona lišajeva kao bioindikatora kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona. ConferenceProceedings 9th ConferenceProceedings 9th Research/ExpertConference with International participationQuality 2017, p. 489-496. Zenica.

Boškailo A., Maslo S., Šabanović E.,Ademović E. (2018): Novi podaci o rasprostranjenju nekih ugroženih biljnih vrsta u Bosni i Hercegovini. Zbornik sažetaka. Nature in Southern and Eastern Europe – Diversity, State and Governance, Sarajevo.

Šabanović E., Boškailo A., Šarić Š., Sarajlić N., Ranđelović V. (2019): New locality of Orchis spitzelli Sauter ex W.D.J. Koch (Orchidaceae) in Bosnia and Herzegovina. Zbornik sažetaka. 13th Symposium on the Flora of SoutheasternSerbia and NeighboringRegions. Stara planina Mt., 20th to 23th June, 2019, p. 46-47.

Šabanović E., Boškailo A. (2019): New locality of Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae) in Zenica-Doboj Canton. ConnectingThrough Science Conference Sarajevo 2019. Association of biologystudents in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo.

Visoko.ba