Spajanje JU Kulturno-sportski centar „Mladost“ sa JU Centar za kulturu i informisanje28. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina): 29.03.2019. godine

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Visoko i preuzimanju prava osnivača

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 3. i 6. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92,8/93 i 13/94) i člana 22. stav 1. tačka 19. Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“ broj: 1/11, 8/13 i 11/18), Općinsko vijeće Visoko, na__sjednici, održanoj____.2019.godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove „Centar za kulturu i informisanje“ Visoko i preuzimanju prava osnivača

Član 1.

Ovom odlukom Općina Visoko vrši spajanje Javne ustanove Kulturno-sportski centar „Mladost“ Visoko sa Javnom ustanovom Centar za kulturu i informisanje Visoko.

Član 2.

U Odluci o organizovanju Javne ustanove „Centar za kulturu i informisanje“ Visoko i preuzimanju prava osnivača („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 3/00, 7/01, 8/17 i 11/17), član 3.mjenja se i glasi:

Naziv Javne ustanove je: Javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko;

Skraćeni naziv je: JU Centar za kulturu, sport i informisanje;

Sjedište Javne ustanove: Visoko, ulica Alije Izetbegovića 27.

Sastavne jedinice Javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko su:

1. Gradsko kino Visoko, sa sjedištem u ulici Alije Izetbegovića 27;

2. Multimedijalni centar – Kulturni centar Altindag, sa sjedištem u ulici Prijeko bb;

3. Kulturno-sportski centar „Mladost“ Visoko, sa sjedištem u Visokom, ulica Branilaca bb;

4. Stadion „Luke“ Visoko, sa sjedištem u Visokom, Stadion Luke bb;

5. Zgrada fizičke kulture i rekreacije zvana „Partizan“.

Član 3.

Član 6. mijenja se i glasi:

„Djelatnost Javne ustanove prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 („Službeni glasnik BiH“, broj: 47/10) je:

18.20 – Umnožavanje snimljenih zapisa

56.29 – Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

56.30 – Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

59.11 – Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.12 – Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog

             programa

59.13 – Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14 – Djelatnosti prikazivanja filmova

60.10 – Emitiranje radijskog programa

60.20 – Emitiranje televizijskog programa

61.20 – Djelatnosti bežične telekomunikacije

73.11 – Agencije za promociju (reklamu i propagandu)

74.30 – Prevodilačke djelatnosti i usluge tumača

77.29 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za ličnu upotrebu i

             domaćinstvo

82.11 – Kombinirane kancelarijske administrativne uslužne djelatnosti

82.19 – Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijske pomoćne

             Djelatnosti

82.30 – Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

84.12- Regulisanje djelatnosti javnih subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja

85.32 – Tehničko i stručno srednje obrazovanje

85.51 – Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

85.52 – Obrazovanje i poučavanje u području kulture

90.01 – Izvođačka umjetnost

90.02 – Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

90.03 – Umjetničko stvaralaštvo

90.04 – Rad umjetničkih objekata

93.11 –  Rad sportskih objekata

93.13 – Fitnes centri

93.19 – Ostale sportske djelatnosti

93.21 – Djelatnost zabavnih i tematskih parkova

93.29 – Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti, d.n.

Član 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o organizovanju Javne ustanove Kulturno-sportski centar „Mladost“ Visoko („Sl.glasnik Općine Visoko“, broj: 1/96 i 8/17).

Član 5.

Ovom Odlukom prestaju ovlaštenja organa upravljanja i rukovođenja Javne ustanove Kulturno-sportskog centra „Mladost“ Visoko.

Organi upravljanja i rukovođenja Javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Visoko preuzimaju ovlaštenja organa upravljanja i rukovođenja Javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko.

                                                          Član 6.

Objekte, prava, obaveze i zaposlenike Javne ustanove Kulturno-sportskog centra „Mladost“ Visoko, preuzima Javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko.

                                                           Član 7.

Na osnovu ove Odluke će se izvršiti upis organizovanja Javne ustanove Centar za kulturu,sport i informisanje kod Kantonalnog suda u Zenici.

Član 8.

Ostale akte Ustanove potrebno je da Upravni odbor uskladi sa ovom Odlukom u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja iste.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Visoko“.

Broj:___________________                                                          PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

Visoko,_________________                                                               Bajro Fejzić, prof.