Smanjiti obuhvat zaštićene zone historijskog grada “Visoki”

Direktor JU Zavičajni muzej Visoko: Smanjiti obuhvat zaštićene zone historijskog grada “Visoki”

Izvor: visoko.co.ba

 

Tragom nedavnih dešavanja u i oko nacionalnog spomenika Visoki, potencijalnih iskopavanja i aktivnosti federalne inspekcije, kontaktirali smo i Zavičajni muzej s ciljem dobivanja više zvaničnih informacija.

Direktor ove javne ustanove pojasnio nam je situaciju da je Zavičajni muzej u Visokom čiji osnivač je Općina Visoko dao zvaničnu podršku Zaključku kojeg je Općinsko vijeće Visoko donijelo na svojoj 8. sjednici od 31.05.2017. g. u kojem predlaže Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine da smanji obuhvat zaštićene zone historijskog grada “Visoki” na sjevernoj strani na k.č. br. 4702 KO Visoko, za dvostruko (sa 450m na 250m), a radi izvođenja preliminarnih arheoloških i naučnih istraživanja.

“Moji stavovi po ovom pitanju su vrlo jasni, poručuje direktor Šabanović, “Logično je da u interesima lokalne zajednice Visokog ovakva pitanja ne treba odugovlačiti pa bi se Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH po ovom Zaključku Općinskog vijeća Visoko trebala očitovati. Naravno, u slučaju da Komisija donese odluku o smanjenju obuhvata zaštićene zone na navedenoj k.č. čime bi bili omogućeni preliminarni arheološki radovi, Fondacija koju vodi dr. Osmanagić treba da se pridržava odredbi Vlade Zeničko-dobojskog kantona i ukoliko u toku budućih potencijalnih istraživačkih radova i sondiranja naiđe na zidane strukture, fragmente keramike ili predmete utilitarne prirode, kao i ostalu građu za koju se može utvrditi da ima svojstva kulturnog naslijeđa treba o tome obavijestiti nadležno Ministarstvo i Zavičajni muzej u Visokom shodno Ugovorima koje je Fondacija potpisala sa ovom Ustanovom. Zarad turističkog prosperiteta koji otvara mnoge mogućnosti naročito lokalnom stanovništvu, nadam se uspješnoj saradnji u svim aktivnostima Fondacije te smo u ovom smislu i dali podršku navedenom Zaključku Općinskog vijeća Visoko, to sam uostalom u svom pismu lično poručio i Komisiji u Sarajevu i dr. Osmanagiću”, rekao je Šabanović.