Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina: sumiranje provedenih aktivnosti u 2016. godini

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina posjeduje nadležnost nad tri odsjeka od kojih su: Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje, Odsjek za katastar, geodetske i imovinsko-pravne odnose i Odsjek za stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline.

Osnovna nadležnost Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje je upravno rješavanje predmeta. U toku 2016. godine primljeno je 924 predmeta upravnog rješavanja. U odnosu na 2015. godinu (660 predmeta), broj predmeta se povećao za 40%, a prosječno je riješeno 80% predmeta.

Odsjek za urbanizam u saradnji sa Odsjekom za lokalni ekonomski razvoj pratila je realizaciju kapitalnih projekata, kao što je izdavanje odobrenja za građenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Pored upravnog rješavanja, u nadležnosti ovog Odsjeka je i izrada planske dokumentacije. Prostor je osnovni resurs svake općine, a prostor se štiti planskom dokumentacijom.

U toku 2016. godine, provedene su sve potrebne procedure za usvajanje tri regulaciona plana, a to su: Regulacioni plan za resort naselja Zimča, Gorani i Kralupi.

Urađen je Urbanistički plan za urbano područje Visokog za period 2016-2034. godine, gdje je provedena javna rasprava, usvojen Nacrt i urađen prijedlog koji će se naći na sjednici Općinskog vijeća u 2017. godini.

Urađen je i Regulacioni plan Grad za koji je usvojen nacrt, provedena javna rasprava i prijedlog je u pripremi za sjednicu Općinskog vijeća u 2017. godini.

Regulacioni plan Kralupi, proveden je postupak i odabran nosioc planskog dokumenta.

U 2017. godini Služba će nastaviti sa započetim projektima na izradi planskih dokumenata, kao i izradi novih. Jedan od prvih na kojem će se raditi je Urbanistički projekat Sebilja.

Također, Služba planira u 2017. godini smanjiti procedure upravnih postupaka kako bi građani i privredni subjekti mogli doći brže do urbanističkih saglasnosti, građevinskih dozvola i lokacijskih informacija.

Odsjek za katastar u protekloj 2016. godini primio je 6 656 predmeta i svi predmeti su realizovani, izuzev malog broja predmeta koji se tiču imovinsko-pravnih odnosa.

U 2016. godini nastavljena je digitalizacija i vektorizacija katastarskih planova i urađeno je 12 katastarskih općina, a za 2017. godinu planira se završiti preostalih 5 katastarskih općina. Upotpunjenjem ovog projekta, prostorni planovi općine Visoko će svi biti digitalizitani i vektorizirani u potpunosti. Za građane to znači da se promjene u katastru mogu pratiti putem web portala Federalne geodetske uprave. Sve promjene koje se dešavaju u mjesnim uredima automatski se ažuriraju i u katastru.

Služba, također planira za 2017. godinu da osposobi bazu podataka preko GIS sistema kako bi unaprijedili plansku dokumentaciju.

Odsjek za stambeno-komunalne poslove bavi se pored niza upravnih akata, također i pitanjima ekologije. U 2016. godini ovaj Odsjek je organizovao niz akcija kako bi poboljšali ekološku svijest građana. Jedna od tih aktivnosti bila je Akcija prikupljanja električnog i elektronskog otpada, zatim u saradnji sa školama, a na osnovu javnog poziva organizovane su dvije akcije, jedna u proljeće a druga u jesen, pod nazivom Akcija prikupljanja papira, pet ambalaže i limenki.

U saradnji sa Sportsko-ribolovnim društvom Visoko organizovano je čišćenje obala rijeke Fojnice, zatim nagrađen je najuređeniji i naljepši vrt/balkon u toku proljetne akcije, urađena je deratizacija i dezinsekcija na području općine Visoko, izgrađeni su zeleni otoci, sanirane mnoge deponije, proširena je mreža odvoza otpada u saradnji sa mjesnim zajednicama gdje su obezbijeđene i PVC posude za domaćinstva, te je sklopljen ugovor sa Veterinarskom stanicom o sterilizaciji i kastraciji pasa lutalica.

Sve navedene aktivnosti, također će se nastaviti i u 2017. godini.

visoko.gov.ba