Služba za poslove Općinskog vijeća:Izvještaj provedenih aktivnosti u 2016. godini

Služba za poslove Općinskog vijeća je dio jedinstvenog općinskogorgana uprave u čijoj nadležnosti su svi stručni i administrativno-tehnički poslovi koji se tiču rada i organizacije Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i Kolegija Općinskog vijeća. U okviru te utvrđene nadležnosti ova Služba je učestvovala i organizovala redovne sjednice Općinskog vijeća, tako da je u 2016. godini učestvovala u pripremi 9 redovnih sjednica Općinskog vijeća u ranijem sazivu i 3 sjednice Općinskog vijeća u novom sazivu sa oko 100 tačaka dnevnog reda. Između ostalih aktivnosti Služba Općinskog vijeća organizovala je deset sjednica Kolegija i preko 40 sjednica radnih tijela, što podrazumijeva obavljanje svih stručnih i administrativno-tehničkih poslova kako u samoj pripremi i vođenju sjednice, tako i u obradi upućenih vijećničkih pitanja i inicijativa, kao i obrada i distribucija usvojenih akata prema organima koji su zaduženi za provođenje usvojenih odluka. Još jedna aktivnost je informisanje javnosti o radu Općinskog vijeća i radnih tijela, te objavljivanje akata u Službenom glasniku Općine Visoko, kao i redakcijske poslove Službenog glasnika. Služba je izdala 8 brojeva Službenog glasnika Općine Visoko u protekloj godini.
U okviru navedenih nadležnosti, Služba je organizovala i svečane sjednice Općinskog vijeća povodom državnih praznika i općinski značajnih datuma koji se obilježavaju.
Za 2016. godinu je karakteristično i održavanje Lokalnih općinskih izbora gdje je Služba za poslove Općinskog vijeća zajedno sa Terenskim uredom MisijeOSCE-a u BiH učestvovala u kreiranju i usvajanju dokumenta pravila ponašanja političkih subjekata u izbornoj kampanji. Nakon provođenja Lokalnih izbora Služba je učestvovala i u organizaciji sastanaka političkih subjekata koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću i u uspješnom konstituisanju Općinskog vijeća.
Na kraju 2016. godine jedna od najznačajnijih aktivnosti Općinskog vijeća i Službe je donošenje dva najznačajnija dokumenta, a to je Budžet Općine Visoko za 2017. godinu i Program rada Općinskog vijeća kojem su određeni pravci djelovanja za 2017. godinu.
Pored obavljanja poslova za Općinsko vijeće, Služba ima nadležnost rada sa Timom za upravljanje kvalitetom i zaštitom okoline, tako da je u 2016. godini uspješno izvršena tranzicija na novo izdanje Sistema upravljanje kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2015 i Sistema zaštita okoline ISO 14000:2015 i izvršili uspješnu certifikaciju sistema od strane Certifikacijske kuće TUV Thuringen čime je općina demonstrirala usklađenost procesa koji se odvijaju u općikom organu uprave po zahtjevima navedenih standarda sa najvišim stepenom profesionalnosti.
Rukovodeći se zahtjevima Standarda stalno održavanje i poboljšanje sistema upravljanje kvalitetom i okolinom, kao i strateškim smjernicama Općinske načelnice i općinskih službi u upravi da općinska uprava bude servis građanima i na usluzi privrednicima za stvaranje povoljnog ambijenta za 2017. godinu utvrđeni su konkretni ciljevi kako u oblasti kvaliteta, tako i u oblasti zaštite okoline. Neki od ciljeva su:
-graditi korektne i dobre poslovne odnose sa svim korisnicima i zainteresiranim stranama,
– reklamacije na rad općinske uprave svesti na minimum,
– ciklus usluživanja ubrzati i zakonske rokove smanjiti,
– smanjiti ukupne troškove poslovanja,
– sve poslove koji se obavljaju putem općinske uprave obavljati stručno i kvalitetno,
– unaprijediti iskoristivost vremena i resursa,
– identifikovati uticaj svojih aktivnosti i usluga na životnu sredinu,
– prepoznavati okolinske aspekte u procesima i iste držati pod kontrolom,
– uskladiti poslovanje sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine,
– razvijati i podizati ekološku svijest kako zaposlenih u organu lokalne samouprave, tako i građana ,
– biti sposoban i adekvatno odgovoriti na moguće ekološke incidente,
– kontinuirano poboljšavati svoje procese i biti spreman za prilagođavanje reorganizacije javne uprave na europskom putu,
– povećati i unaprijediti svoj poslovni ugled i
– davati pozitivne primjere drugim organizacijama i poslovnim partnerima.
Na osnovu navedenog, Općina Visoko postavila je sebi visoke profesionalne ciljeve kojim će težiti u 2017. godini.

visoko.gov.ba