SDP Visoko: Bahatost općinske načelnice kao i njenih satelita okupljenih oko tzv. Nezavisne liste

U nastavku bahatog ponašanja Općinske načelnice Visoko kao i njenih satelita  okupljenih oko tzv. Nezavisne liste kojoj više nije dovoljno isključivanje struje u velikoj sali Općine Visoko ili saglasnost za osnivanje kluba vijećnika SDP-Naša stranka, dužni smo članovima i simpatizerima SDP BiH ali i građanima Visokog pravovremeno dati istinite informacije.

OO SDP BiH Visoko je za 21.12.2017.g. predvidio organizovanje javne tribine sa temama koje su interesantne svim građanima i na koju su svi dobrodošli, uključujući i one koji sa SDP-om ne dijele iste stavove. Obzirom da se očekuje prisustvo većeg broja građana, kako zbog samih tema tribine, tako i zbog već najavljenih gostiju, OO SDP BiH Visoko je pravovremeno podnio nadležnoj službi općine zahtjev za odobrenje korištenja velike sale općine na što svakako imamo pravo, međutim isti je odbijen sa najblaže rečeno bezobraznim obrazloženjem. Podsjećamo javnost na nedavni “problem sa elektro-instalacijama” u velikoj sali i pokušajem diverzije svečane sjednice OO SDP BiH Visoko i obilježavanja Dana državnosti BiH, nakon čega je općinska načelnca donijela protivpravnu Odluku o uslovima i načinu korištenja zajedničkih prostorija-sala i tehničke opreme, preuzimajući ingerencije Općinskog vijeća iako bi isto glasovima vijećnika tzv. Nezavisne liste, vjerovatno bilo potvrđeno bez razmišljanja, kako je to već odavno slučaj.

Bezobrazni i propali pokušaj stavljanja svih političkih subjekata pod kontrolu je ovim dopunjen i bahatošću u raspolaganju javnom imovinom, što velika sala općine jeste. Nažalost to nije i jedini takav primjer što se, priznajemo, vrlo vješto skriva od javnosti zamazivanjem očiju manje ili više dobrim stvarima koje su urađene. Za razliku od općinske načelnice, nas nije strah drugačijih mišljenja niti nas je strah priznati ono što je dobro, ali i isticati i boriti se protiv onog što nije. Jednoumlje koje vlada na trenutnoj političkoj sceni, uz malobrojne izuzetke, je u dosadašnjem političkom višepartijskom životu naše općine dostiglo svoj vrhunac, te se s pravom postavlja pitanje zašto su nam uopće potrebni Općinsko vijeće ili pomoćnici načelnice?
Ovakav način rada izvršne vlasti nije zabilježen čak ni u vrijeme apsolutne vlasti SDA u našoj općini. Ono što posebno iznenađuje jeste bjanco saglasnost za ovo silovanje od strane nekad vrlo aktivnih vijećnika sa osjećajem za pravičnost koji za ovo sigurno nisu dobili glasove građana. Obzirom na sve dosad ukazano lako možemo zamisliti i situaciju u kojoj se nalaze neki od tih vijećnika politikom ucjenjivanja i pritisaka kojim su izloženi i na čemu im ne zavidimo, ali ih i ne žalimo. Oni koji i bez ovog mobinga svojom nezainteresovanošću doprinose ovom cirkusu nisu ni vrijedni daljeg spomena.

Ono što u ovoj situaciji OO SDP BiH Visoko može obećati građanima je da će javnu tribinu organizovati na ovaj ili onaj način i nastaviti se boriti protiv nezakonitosti u njihovo ime, bez obzira jesu li nam ukazali svoje povjerenje ili su vjerovali velikoj obmani na zadnjim izborima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKA NAČELNICA
__________________________________________________________________________

Broj: 01/2-02- 1692 /17
Datum: 27.11.2017. godine

Na osnovu člana 33. Statuta općine Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 1/11 i 8/13), Općinska načelnica Visoko, donjela je:

ODLUKU
o uslovima i načinu korištenja zajedničkih
prostorija- sala i tehničke opreme u salama

I
Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i načinu korištenja zajedničkih prostorija-sala i tehničke opreme u salama, u zgradi Općine Visoko.

II
Zajedničke prostorije-Velika i Mala sala u zgradi Općine, inventar i tehnička oprema u salama mogu se koristiti samo na osnovu odobrenja Službe za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu (u daljem tekstu Službi za opću upravu).

III
Sve službe Jednistvenog općinskog organa uprave dužne su blagovremeno Službi za opću upravu, uposleniku na recepiji, putem telefona najaviti korištenje sale, sa naznakom termina, vremena potrebe za salom, broj učesnika i potrebne tehničke opreme.
Službenik na recepciji je obavezan da vodi evidenciju i raspored korištenja sala.
Kada se ne koriste, sale se drže zaključane.
Ključevi od sala čuvaju se na recepciji u zgradi Općine.

IV
Ostali korisnici sala podnose zahtjev za korištenje sala Službi za opću upravu.
Pod ostalim korisnicima sala smatraju se: političke stranke koje ne posjeduju svoje prostorije, a participiraju u zakonodavnoj vlasti, udruženja građana i nevladine organizacije.
Korisnici iz stava 2. ovog člana mogu koristiti sale u zgradi Općine do uspostave Društvenog centra u Visokom u zgradi Gradskog „Kina“ u Visokom, i to u periodu 16:00h do 19:00h.
Zahtjev se podnosi pismeno i isti treba da sadrži: naziv korisnika sale, datum i vrijeme korištenja sale i razlog za podnošenje zahtjeva.Uz zahtjev korisnici sala obavezni su dostaviti dokaz o registraciji izdat od nadležnog organa.
Služba za opću upravu odobravat će korištenje sale na obrazcu koji je sastavni dio Odluke. Odobrenje za korištenje sale ne uključuje korištenje tehničke opreme.Za kontrolu navedenog zadužuje se dežurni uposlenik Službe za opću upravu.

V
Za potrebe održavanja sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća tehničkom opremom rukovaće referent za administrativno tehničke poslove Općinskog vijeća, dok opremom za prezentaciju (projektor, platno i TV uređaj) rukovaće uposlenik službe koja vrši prezentaciju.
Nadzor nad upotrebom i korištenjem tehničke opreme u salama vršit će stručni saradnik za informacione sisteme.

VI
O provođenju ove Odluke stara se Služba za opću upravu.

VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VIII
Ovom Odlukom prestaje da važi Uputstvo o korištenju i upotrebi zajedničkih prostorija-sala i tehničke opreme u salama broj: 01/2-02-877/12 od 17.12.2012.godine i Dopuna uputstva o korištenju i upotrebi zajedničkih prostorija-sala i tehničke opreme u salama broj: 01/2-02-49/14 od 21.01.2014.godine.

DOSTAVLJENO : OPĆINSKA NAČELNICA VISOKO
Sve službe uprave mr.sci Amra Babić
Evidencija.

__________________________________________________________________________________________
Ulica A. Izetbegovića br.12A, 71300 Visoko, tel:032/732-501, fax:032/738-330, mail: nacelnica @visoko.gov.ba