Saopcenje sa 24 sjednice Skupstine ZDK

SAOPĆENJE SA 24. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 24. sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine imala na dnevnom redu šest tačaka. U okviru prve tačke je po skraćenom postupku donesen Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu. Izmjena se odnosi na preciziranje pojedinih odredbi kako bi se njihovom pravilnom primjenom omogućilo zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u svrhu finansiranja budžetskog deficita i učestvovanja u okviru dodatnog finansiranja za projekat „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“, a koji će se finasirati iz kredita Svjetske banke.

Potom je donesena Odluka o prihvatanju zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini po Sporazumu o Dodatnom finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju Projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH za period 2020.-2024. godina. Riječ je o projektu kojim će se u periodu 2020.-2024. godina implementirati mjere energetske efikasnosti na dvadesetosam (28) objekata iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru treće tačke su donesene Odluke o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko – dobojskog kantona. Verificirane su Odluke o dodjeli pet Plaketa Zeničko-dobojskog kantona, a priznanja će biti uručena na narednoj 25. (Svečanoj) sjednici Skupštine Kantona koja će biti održana povodom Dana Zeničko-dobojskog kantona. Datum obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona je 29. august, kao datum na koji je 1189. godine napisana Povelja bosanskog Kulina bana. Ona predstavlja najstariji očuvani bosanski državni dokument i najstariji državni dokument kod svih južnoslovenskih naroda.

Ovogodišnji laureati i dobitnici Plakete Zeničko-dobojskog kantona su: Mirsad Čizmo, Šemsudin Gegić, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, Mahmut Karalić i prim.dr. Dželal Imamović. Laureatima su Plakete Zeničko-dobojskog kantona dodijeljene kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju Zeničko-dobojskog kantona u oblastima privrede, umjetnosti, nauke i medicine

Četvrtu i petu tačke dnevnog reda, u okviru kojih su trebala biti utvrđena mišljenja Skupštine Kantona u okviru procedura za donošenje Prednacrta (federalnog) Zakona o vijeću zaposlenika i Nacrta (federalnog) Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ministrica resornog ministarstva je u ime Vlade Kantona, a u svojstvu predlagača isti povukla prije otvaranja pretresa.

U konačnici, Skupština je danas razmatrala i prihvatila Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, kada je donesen i dodatni zaključak kojim je traženo dostavljanje cjelovite Informacije o materijalnom, kadrovskom i finansijskom stanju u Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, sa posebnim akcentom na okončane postupke privatizacije i one koji su još uvijek u toku pred Agencijom i drugim nadležnim organima, kao i na potrebu izmjena i dopuna federalnog Zakona o Agenciji za privatizaciju.  

Stručna služba Skupštine ZDK