Romacted je osigurao donaciju za izgradnju javne rasvjete u romskim naseljima Križ i KlisaSlužba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je aplicirala za projekt: Promicanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnoj razini (zajednički program Evropske Unije i Vijeća Evrope).

Ovaj program potpore usmjeren je na Općine i Gradove koje sudjeluju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Potpore su prvenstveno predviđene za Općine/Gradove, ali ako Općine i Gradovi ne mogu provesti projekte ili akcije same može se realizovati kroz Nevladine organizacije.

Romacted je osigurao donaciju za realizaciju projekta Izgradnja javne rasvjete u romskim naseljima Križ i Klisa. Ciljevi projekta su izgradnja političke volje i kontinuiran angažman lokanih vlasti u cilju jačanja demokratske lokalne uprave i jačanje kapaciteta i poticanje osnaživanja lokalnih romskih zajednica, kako bi doprinijele osmišljavanju, provedbi i nadzoru planova i projekata koji se tiču romske zajednice. Osnaživanje romske zajednice na individualnoj razini (pomaganje ljudima da ostvare svoja osnovna prava i proširenje svojih sposobnosti i vještina), kao i na razini zajednice (pomaganje ljudima da se organizuju kako bi izrazili svoje interese oko rješavanja problema u zajednici). Jedan od ciljeva je poboljšanje i proširenje kao i predanost institucijama, kapaciteta, znanja i vještina u radu na inkluziji Roma primjenjujući u praksi koncepte dobrog upravljanja.

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Press Grada Visoko