Rekonstrukcija trotoara u ulici Branilaca

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko provela je postupak javne nabavke za radove na rekonstrukciji trotoara u ulici Branilaca.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje radova izabran je Konzorcij ponuđačaMušinbegović gradnja d.o.o. Visoko i Trgošped d.o.o. Kakanj,dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „PERSPEKTIVA-inženjering” d.o.o. Visoko. Sredstva su obezbijeđena Budžetom Grada Visoko za 2020. godinu iz Programa kapitalnih ulaganja u iznosu od 45.050,85 KM sa PDV-om.

U okviru ugovorenih radova izvršit će se skidanje oštećenog asfalta na trotoaru dužine cca 300 m. Projektom je predviđena zamjena završnog slojatamponskog materijala debljine 10-15 cm, a sa unutrašnje strane trotoara će se uraditi polaganje novih betonskihpasica. Uporedo će se izvršiti podizanje poklopaca šahtova i vodovodnih kapa na nivo asfalta. Uradit će se rampe za osobe sa invaliditetom na krajevima trotoara i  pješačkim prelazima. Na kraju će uslijediti asfaltiranje trotoara asfaltom AB 11 debljine 5 cm.

Izvođenje svih radova je planirano propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.Rok za izvođenje radova je 21 dan od dana uvođenja u posao.

Press Grada Visoko